กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

฿480

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

ผู้แต่ง

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 5 : มิถุนายน 2561

จำนวนหน้า

540 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5 x 26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162696886

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

บทที่  1 บททั่วไป
1. ความเบื้องต้น
2. แนวคิดและทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อม
3. ความหมายของสิ่งแวดล้อม
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.1  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.2  ประเภทของปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.2.1  ความเสื่อมสลายของทรัพยากร
4.2.2  ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม
4.2.3  ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
4.2.4  ความเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
5. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยกฎหมาย
5.1  บทบาทของกฎหมายในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.2  โครงสร้างกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย
5.2.1 กฎหมายว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม
5.2.2 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของชาติ
5.2.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม
5.2.4 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.2.5 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
5.2.6  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
5.2.7 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งและอาญาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
7. ข้อจำกัดของกฎหมายในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. ความส่งท้าย
บทที่   2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
3. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1  สิทธิของประชาชน
3.1.1 สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.1.2 สิทธิในการได้รับค่าเสียหาย
3.1.3 สิทธิในการร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3.1.4 สิทธิในการได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
3.2  หน้าที่ของประชาชน
3.2.1 หน้าที่ในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2.2 หน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกฎหมายอื่น
3.2.3 หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2.3.1 หน้าที่ของเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่จะต้องจ่ายค่าบำบัดมลพิษ
3.2.3.2 หน้าที่ของเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ในการชดใช้ค่าเสียหายกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
3.2.3.3 หน้าที่ที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐจากการกระทำที่เป็นผล
ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สูญหาย  เสียหายหรือถูกทำลาย
4. องค์กรเอกชนกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.1 ความหมายขององค์กรเอกชน
4.2 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.3 สิทธิและหน้าที่ขององค์กรเอกชนที่จดทะเบียนตามมาตรา  7
4.4 การสิ้นสุดสถานภาพขององค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล
4.5 ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5. ความส่งท้าย
บทที่  3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3. คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
3.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
5. ความส่งท้าย
บทที่   4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
2.1 นโยบายสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.2 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.  2540- 2559
3. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 ความหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 ผู้มีหน้าที่จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 สาระสำคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2542-2549
4. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
4.1 จังหวัดที่ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
4.1.1 จังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4.1.2 จังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
4.1.3 จังหวัดอื่น ๆ
4.2 ขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
4.3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
4.4 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
5. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ของจังหวัดที่มีพื้นที่ร่วมกัน
6. ความส่งท้าย
บทที่  5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.1 ความหมายของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.2 มาตรฐานคุณภาพน้ำ
2.2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำ  ลำคลอง  หนอง  บึง  ทะเลสาบ  อ่างเก็บน้ำ
และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ  ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน
2.2.2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำ
2.3 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2.4 มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
2.5 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
2.6 การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. เขตอนุรักษ์
3.1 ลักษณะของเขตอนุรักษ์
3.2 การคุ้มครองและการจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
3.2.1 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  2504
3.2.2 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 2535
4. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4.1 ลักษณะของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4.2 มาตรการเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4.3 พื้นที่ที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ
5. ความส่งท้าย
บทที่  6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการ
ร่วมกับเอกชนซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
3.2 โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการ
ร่วมกับเอกชนซึ่งไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
3.3 โครงการหรือกิจการของเอกชนซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการ
3.4 โครงการหรือกิจการที่มีการขอต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทและ
ขนาดที่รัฐมนตรีกำหนดรวมทั้งกรณีการขยายโครงการหรือกิจการ
3.5 โครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงาน   
  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 บริษัทที่ปรึกษาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม
4.3 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. หลักเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.2 สาระสำคัญของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.3 ขั้นตอนการนำเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4.1 โครงการหรือกิจการของเอกชน
5.4.2 โครงการหรือกิจการของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน
6. การตรวจติดตามและประเมินผลจากโครงการหรือกิจการที่จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.1 วิธีการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. ความส่งท้าย
บทที่  7 การควบคุมมลพิษ
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของการควบคุมมลพิษ
3. มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
3.1 ความหมายของมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
3.2 การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
3.2.1 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
3.2.2 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
3.2.3 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย
3.2.4 มาตรฐานควบคุมมลพิษอื่น ๆ
3.3 การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษตามกฎหมายอื่น
3.4 การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษแทนหน่วยงานอื่น
3.5 การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษในพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต
4. เขตควบคุมมลพิษ
4.1 ความหมายของเขตควบคุมมลพิษ
4.2 หลักเกณฑ์ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
4.3 แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
4.4 เขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
5. การตรวจสอบและควบคุม
5.1 ความหมายของการตรวจสอบและควบคุม
5.2 ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
5.2.1 นายกรัฐมนตรี
5.2.2 เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
5.2.3 เจ้าพนักงานท้องถิ่น
5.2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่
5.3 ผู้ที่ถูกตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
5.4 ผู้ควบคุมและผู้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย
6. ค่าบริการและค่าปรับ
6.1 ความหมายของค่าบริการและค่าปรับ
6.2 การกำหนดอัตราค่าบริการ
6.3 การกำหนดอัตราค่าปรับ
6.4 ผู้มีอำนาจจัดเก็บค่าบริการและค่าปรับ
7. ความส่งท้าย
บทที่  8 มลพิษทางอากาศ
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของมลพิษทางอากาศ
3. แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ
4. มาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
5. การควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
5.1 การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5.2 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด
5.2.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
5.2.1.1 หลักเกณฑ์ในการการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
5.2.1.2 ผู้มีหน้าที่ในการการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
5.2.2 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากสถานประกอบการ
5.2.2.1 หลักเกณฑ์ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
 จากสถานประกอบการ
5.2.2.2 ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
 จากสถานประกอบการ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
6.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
จากยานพาหนะ
6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
จากสถานประกอบการ
6.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
จากแหล่งชุมชน
7. ข้อจำกัดของกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
8. ความส่งท้าย
บทที่  9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3. แหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
4. มาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
5. การควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
5.1 การกำหนดมาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
5.2 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหล่งกำเนิด
5.2.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ
5.2.1.1 หลักเกณฑ์ในการการควบคุมมลพิษทางเสียง
  และความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ
5.2.1.2 ผู้มีหน้าที่ในการการควบคุมมลพิษทางเสียง
  และความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ
5.2.2 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากสถานประกอบการ
5.2.2.1 หลักเกณฑ์ในการควบคุมมลพิษทางเสียง
  และความสั่นสะเทือนจากสถานประกอบการ
5.2.2.2 ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมมลพิษทางเสียง
  และความสั่นสะเทือนจากสถานประกอบการ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน
6.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ
6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากสถานประกอบการ
6.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหล่งชุมชน
7. ข้อจำกัดของกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน
8. ความส่งท้าย
บทที่  10 มลพิษทางน้ำ
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของมลพิษทางน้ำ
3. แหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำ
4. มาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
5. การควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
5.1 การกำหนดมาตรฐานควบคุมภาพน้ำโดยทั่วไป
5.2 การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
5.3 การจัดการน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
5.4 การจัดการน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั่วไป
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
7. ข้อจำกัดของกฎหมายในการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
8. ความส่งท้าย
บทที่  11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. มาตรการในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
5.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของท้องถิ่น
5.3 กฎหมายสำหรับการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.4 กฎหมายห้ามทิ้งมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6. ข้อจำกัดของกฎหมายในการควบคุมและจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
7. ความส่งท้าย
บทที่  12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
1. ความเบื้องต้น
2. ความหมายของของเสียอันตราย
3. แหล่งกำเนิดของของเสียอันตราย
4. มาตรการในการจัดการของเสียอันตราย
5. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการของเสียอันตราย
5.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
5.2 กฎหมายที่ควบคุมและจัดการของเสียอันตรายโดยตรง
5.3 กฎหมายที่ควบคุมกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษจากของเสียอันตราย
5.4 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการของเสียอันตราย
6. ข้อจำกัดของกฎหมายในการควบคุมและจัดการของเสียอันตราย
7. ความส่งท้าย
บทที่  13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. กองทุนสิ่งแวดล้อม
2.1 ความหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม
2.2 เงินและทรัพย์สินของกองทุน
2.3 การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
2.3.1 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
2.3.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2.3.3 หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.4 วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินของกองทุน
2.5 หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการในการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
2.5.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
2.5.2 ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับการสนับสนุน
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนสิ่งแวดล้อมกับองค์กรเพื่อการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. มาตรการส่งเสริม
3.1 ความหมายของมาตรการส่งเสริม
3.2 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือในการควบคุมและขจัดมลพิษ
3.2.1 ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
3.2.2 สิทธิในการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
4. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. ความส่งท้าย
บทที่  14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1. ความเบื้องต้น
2. มาตรการการบังคับใช้ของกฎหมาย
2.1 มาตรการทางแพ่ง
2.1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
2.1.1.1 ความรับผิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย
 ของมลพิษจากแหล่งกำเนิด
2.1.1.2 ความรับผิดกรณีทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย 
 สูญหาย  หรือเสียหาย
2.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.1.2.1 ความเสียหายจากการทำละเมิดตาม  ป.พ.พ.  มาตรา  420
2.1.2.2 ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย
2.1.2.3 ความเสียหายจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ
2.1.2.4 ความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำและสิ่งโสโครก
2.1.3 การฟ้องคดีแพ่ง
2.2 มาตรการทางอาญา
2.2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
2.2.1.1 ความรับผิดของบุคคลทั่วไป
2.2.1.2 ความรับผิดของผู้มีหน้าที่เฉพาะ
2.2.2 ประมวลกฎหมายอาญา
2.2.3 การฟ้องคดีอาญา
2.3 มาตรการทางปกครอง
2.3.1 การใช้อำนาจทางปกครอง
2.3.2 การคัดค้านคำสั่งทางปกครอง
2.3.3 การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์
2.3.4 การฟ้องคดีทางปกครอง
3. ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535
4. ความส่งท้าย
บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE