กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ธนสร สุทธิบดี

฿480

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ธนสร สุทธิบดี

ผู้แต่ง

ธนสร สุทธิบดี

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า

458 หน้า

ขนาดหนังสือ

19 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789740337607

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หนังสือ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่สนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เนื้อหาในเล่มยังมีการเปรียบเทียบกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและในภาคปฏิบัติได้อีกด้วย

  
สารบัญ
  

ส่วนที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 1 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ

 1. ความสำคัญของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 2. ความหมายของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 3. ขอบเขตของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในหนังสือเล่มนี้

 4. สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

 5. กฎหมายการใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

 6. ข้อยกเว้นของการใช้กฎหมายต่างประเทศตามหลักกฎหมายขัดกัน

 7. ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

 8. การนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 9. เขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและการดำเนินคดี

 10. กรณีมีการโต้แย้งเรื่องอำนาจศาล

 11. กรณีปรากฏตามคำฟ้องว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล

บทที่ 2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

 1. ความเป็นมาของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

 2. การบังคับใช้ของ CISG

 3. ลักษณะสัญญาที่ CISG ไม่มีผลใช้บังคับ

 4. การตกลงไม่นำเอา CISG มาใช้บังคับ

 5. แบบของสัญญา

 6. การแปลความ CISG

 7. การแปลความการแสดงเจตนาของคู่สัญญา

บทที่ 3 การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

 1. นำเสนอ

 2. คำสนอง

 3. การถอนการสนอง

บทที่ 4 บทบัญญัติทั่วไปของสัญญาซื้อขายสิ้นค้าระหว่างประเทศ

 1. การผิดสัญญาในสาระสำคัญ (Fundamental Breach)

 2. การบอกเลิกสัญญาจะมีผลเมื่อมีการแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

 3. การแจ้งที่ล่าช้าหรือผิดพลาดจากการสื่อสาร

 4. การแก้ไขสัญญาหรือยกเลิกสัญญา

บทที่ 5 หน้าที่ของผู้ขาย

 1. หน้าที่ทั่วไปของผู้ขาย

 2. หน้าที่ส่งมอบสินค้าและส่งมอบเอกสาร

 3. การแจ้งผู้ซื้อเกี่ยวกับสินค้า

 4. การเข้าทำสัญญาขนส่ง

 5.การทำประกันภัยให้สินค้า

 6.กำหนดเวลาการส่งมอบสินค้า

 7.หน้าที่การส่งมอบเอกสาร

8. หน้าที่การส่งมอบเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 9.ความถูกต้องของสินค้าและการอ้างสิทธิของบุคคลที่สาม

 10. ความถูกต้องของสิ้นค้าและหีบห่อ

 11. ความรับผิดกรณีสินค้าไม่ถูกต้อง

 12. ความรับผิดในสินค้าที่ขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 13. การแก้ไขความบกพร่องของสินค้า

 14. การตรวจสอบสินค้า

 15. การแจ้งถึงความไม่ถูกต้องของสินค้า

 16. ข้อยกเว้นเรื่องการแจ้งถึงความไม่ถูกต้องของสินค้า

 17.สินค้าต้องปราศจากสิทธิหรือการอ้างสิทธิของบุคคลที่สาม

 18. สินค้าที่มีสิทธิหรือการอ้างสิทธิอุตสาหกรรม หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

 19. การแจ้งเรื่องสิทธิหรือการอ้างสิทธิของบุคคลที่สาม

 20. ข้อยกเว้นเรื่องการแจ้งเรื่องสิทธิหรือการอ้างสิทธิของบุคคลที่สาม

 21. การไม่แจ้งผู้ขายเนื่องมีเหตุสมควร

 22. หน้าที่ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิตามประมวลแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 6 การเยียวยากรณีขายผิดสัญญา

 1. สิทธิของผู้ซื้อกรณีขายผิดสัญญา

 2. การกำหนดให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญา

 3. การเรียกให้ส่งมอบสินค้าทดแทน

 4. การให้ผู้ขายแก้ไขความไม่ถูกต้อง

 5. ระยะเวลาของการปฏิบัติตามสัญญา

 6. การแก้ไขโดยผู้ขาย

 7. การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ซื้อ

 8. การปรับลดราคาตามมูลค้าสินค้าที่มีการส่งมอบจริง

 9. การส่งมอบสินค้าบางส่วนหรือสินค้าถูกต้องเพียงบางส่วน

 10. การบอกเลิกสัญญาของผู้ซื้อในการไม่ส่งมอบหรือส่งมอบสิ้นค้าไม่ถูกต้อง

 11. หากผู้ขายส่งมอบสินค้าก่อนเวลาที่กำหนด

 12. หากผู้ขายส่งมอบสินค้าจำนวนมากกว่าที่กำหนด

บทที่ 7 หน้าที่ของผู้ขาย

 1. หน้าที่ทั่วไปของผู้ซื้อ

 2. หน้าที่ชำระราคา

 3. การกำหนดราคา

 4. การพิจารณาราคาจากน้ำหนักสุทธิ

 5. สถานที่ชำระราคา

 6. เวลาในการชำระราคา

 7. หน้าที่รับมอบสินค้า

 8. หน้าที่ของผู้ซื้อจามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 8 การเยียวยากรณีผู้ซื้อผิดสัญญา

 1.สิทธิของผู้ขายกรณีผู้ซื้อผิดสัญญา

 2. การกำหนดให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญา

 3. กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติตามสัญญา

 4. การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ขาย

 5.การกำหนดข้อกำหนดของสินค้าโดยผู้ขาย

 6. การมีผลของการแจ้งผู้ซื้อทราบถึงรายละเอียด

บทที่ 9 การโอนความเสี่ยง

 1. ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนความเสี่ยง

 2. ประเพณีปฏิบัติระหว่างคู่สัญญากับการโอนความเสี่ยง

 3. การโอนเสี่ยง (passing of risk)

 4. การโอนความเสี่ยงกับหน้าที่ของผู้ขาย

 5. เวลาที่ความเสี่ยงโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ

 6. การโอนความเสี่ยงกับการที่ผู้ขายผิดสัญญาในสาระสำคัญ

บทที่ 10 การคาดหมายว่าจะผิดสัญญาและสัญญาส่งสินค้าเป็นงวดๆ

 1. ความหมายของการคาดหมายว่าจะผิดสัญญา

 2. CISG กับการคาดหมายว่าจะผิดสัญญา (anticipatory breach)

 3. สิทธิในการหยุดชำระหนี้หากคาดหมายได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ชำระหนี้

 4. การเลิกสัญญาหากคาดหมายได้ว่าอีกฝ่ายจะผิดสัญญาในสาระสำคัญ

 5. การแจ้งให้หาหลักประกัน

 6. สัญญาส่งสินค้าเป็นงวดๆ (instalment contracts)

บทที่ 11 ค่าเสียหายและข้อยกเว้นความรับผิด

 1. ค่าเสียหาย

 2. การเรียนค่าเสียหายจากราคาธุรกรรมทดแทน

 3.การคิดค่าเสียหายโดยเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันของสินค้า

 4. การบรรเทาความเสียหาย

 5. ดอกเบี้ย (interest)

 6. ข้อยกเว้นความรับผิด (exemptions)

 7. หน้าที่แจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 8. ผลของการยกเว้นความรับผิด

 9. การยกเว้นความรับผิดเนื่องจากการกำทำของอีกฝ่ายหนึ่ง

 10. การตกลงเปลี่ยนแปลงเรื่องกสรยกเว้นความรับผิด

บทที่ 12 ผลของการเลิกสัญญาและการรักษาสินค้า

 1. ผลของการเลิกสัญญา

 2. การทำให้กลับคืนฐานะที่เป็นอยู่เดิม

 3. การเสียสิทธิในการเลิกสัญญา

 4. ข้อยกเว้นการเสียสิทธิในการเลิกสัญญา

 5. สิทธิของผู้ซื้อที่เสียสิทธิในการเลิกสัญญา

 6. การคืนผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา

 7. ผลของการบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 8. หน้าที่การรักษา

 9.สิทธิและหน้าที่อันเกิดจากหน้าที่การรักษาสินค้า

 10. ผลจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่การเก็บรักษาสินค้า

บาทที่ 13  INCOTERMS

 1. ความเป็นมาของ  INCOTERMS

 2. การบังคับใช้ของ  INCOTERMS

 3. สิ่งที่  INCOTERMS  ไม่ครอบคลุมไปถึง

 4. หลักการทั่วไปของ  INCOTERMS  2010

 5 รานละเอียดของ  INCOTERMS  2010

ส่วนที่ 2 การชำระเงินระหว่างประเทศ

บทที่ 14 การชำระเงินระหว่างประเทศ

 1. การชำระเงินแบบเปิดบัญชี  (Open Account)

 2. การชำระล่วงหน้า  (Paying in Advance)

 3. การชำระเงินแบบ  Documentary Collection

 4. การชำระเงินแบบ  Documentary Credit หรือ Letter of Credit

 5. การทำงานของ Letter of Credit

 6. Letter of Credit  กับการค้ำประกัน

 7. ทรัสต์ซีท  (Trust Receipt)

 8. อายุความตามสัญญาทรัสต์ซีท (Trust Receipt)

 9. หลักการพื้นฐานที่สำคัญของ  Letter of Credit

 10. หลักการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  (Doctrine of strict compliance)

 11. ข้อยกเว้นเรื่องการฉ้อฉล

 12. ประเภทของเครดิต

 13. นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาใน  Letter of credit

 14. เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และ eUCP

 15. แนวทางการใช้งานของ  Letter of Credit  กับการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3 การขนส่งสินค้าทางทะเล

บทที่ 15 การขนส่งสินค้าทางทะเล 

 1.สัญญาจ้างเหมาะวางบรรทุก (Charterparty Contract)

 2. ข้อกำหนดทั่วไปในสัญญาจ้างเหมาะวางบรรทุก

 3. ประเภทของสัญญาจ้างเหมาะวางบรรทุก

 4. ความสำคัญของการพิจารณาหน้าที่ของคู่สัญญาตาม  Charterparty

 5. พระราชบัญญัติการรับขนของทะเล พ.ศ. 2534 กับสัญญาจ้างเหมาะวางบรรทุก

 6. ใบตราส่งตามสัญญาจ้างเหมาะวางบรรทุก

 7. สัญญาขนของทางทะเล

 8. แนวคิดและประวัติความเป็นมาของกฎหมายการขนส่งสินค้าของไทย

 9. ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับขอของทางทะเล พ.ศ. 2534

 10. คู่สัญญาของสัญญารับของทางทะเล

บทที่ 16 ใบตราส่งและเอกสารการขนส่ง

 1.ใบตราส่งเป็นหลักฐานของสัญญาขนของทางทะเล

 2. ใบตราส่งเป็นเอกสารสิทธิที่เปลี่ยนมือได้

 3. ใบตราส่งเป็นใบรับของหรือใบรับสินค้า

 4. ประเภทของใบตรา

 5. เอกสารขนส่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ใบตราส่ง

 6. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการขนส่งสินค้าทางทะเล

บทที่ 17 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ

 1. ความหมายของของผู้ส่งของ

 2. สิทธิของผู้ส่งของ

 3. หน้าที่ของผู้ส่งของ

 4. หน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์อันตราย

 5. อายุความเรียกร้องค่าเสียหายกรณีทรัพย์อันตราย

 6. ความรับผิดของผู้ส่งของในการแจ้งรายละเอียดเพื่อให้บันทึกในใบตะรางส่ง

บทที่ 18 สิทธิของผู้ขนส่ง

 1.สิทธิของผู้ขนส่งในการรับค่าระวาง

 2. สิทธิในการยึดหน่วยของ (Lien)

บทที่ 19 หน้าที่ของผู้ส่ง

 1.หน้าที่ทำให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย

 2. หน้าที่ในการดูแลสินค้า

 3. หน้าที่ในการไม่เบี่ยงเบนเส้นทางการเดินเรือ

บทที่ 20 ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและอายุความ

 1.ขอบเขตความรับผิดของผู้ขนส่ง

 2. ความสัมพันธ์ของผู้ขนส่งและของผู้ขนส่งอื่น

 3. อายุความ

 4. การใช้สิทธิเรียกร้องจากการส่งมอบชักช้า

 5. อายุความกรณีอื่นๆ

บทที่ 21 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง

 1. ขอยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 52 

 2. ขอยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 53

 3. ข้อยกเว้นความรับผิดอันเกิดจากอัคคีภัยและการใช้มาตรการต่างๆที่พึงกระทำเพื่อระงับอัคคีภัย หรือหลีกเหลี่ยงหรือบัตรเทาผลเสียหายจากอัคคีภัย 

4. ข้อยกเว้นความรับผิดจากการช่วยชีวิตมนุษย์หรือทรัพย์สินในทะเล

 5. ข้อยกเว้นความรับผิดอันเกินจากการขนส่งสัตว์มีชีวิต

 6. ข้อยกเว้นความรับผิดกรณีขนส่งของมีค่า

 7. ความรับผิดของผู้ขนส่งกับการอ้างยกเว้นความรับผิดชอบ

บทที่ 22 ข้อจังกับความรับของผู้ขนส่ง

 1. การกำจัดความรับผิดกรณีของสูญหายหรือเสียหาย

 2.กรณีความเสียหายต่ำกว่าข้อจำกัดความรับผิด

 3. การพิจารณาจำนวนหน่วยการขนส่ง

 4. การจำกัดความรับผิดกรณีส่งมอบชักช้า

 5. การจำกัดความรับผิดกรณีส่งมอบชักช้า และกรณีเรียกค่าสินไหมทดแทนเสมือนว่าของนั้นได้สูญหายสิ้นเชิง

 6. ความเสียหายจากการส่งมอบชักช้าต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

 7. การจำจักความรับผิดกรณีสินค้าสูญหาย เสียหาย ส่งมอบชักช้า

 8. ข้อยกเว้นการจำกัดความรับผิดของผู้ของส่ง

บทที่ 23 ข้อกำหนดในสัญญารับขนของทะเลที่เป็นโมฆะ

 1. ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดในสัญญากับสมบูรณ์ของสัญญา

 2.การปลดเปลื้องผู้ขนส่งจากหน้าที่หรือความรับผิดในตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

 3. การกำหนดความรับผิดของผู้ขนส่งให้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 58 หรือมาตรา 60

 4.การปัดภาระการพิสูจน์ซึ่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งของหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้พิสูจน์

 5. การให้ผู้ขนส่งรับประโยชน์ในสัญญาประกันภัยแห่งของตามสัญญารับของทางทะเล

 6. กรณีกำหมดที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้

 7. การกำหนดให้ผู้ขนส่งมีความรับผิดมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 8. กรณีข้อกำหนดถูกระบุอยู่ในเอกสารอื่นนอกจากสัญญารับขนของทางทะเล

 9. ข้อตกลงในการปอดเปลื้องหน้าที่และความรับผิดของผู้ส่งของ

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE