คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

฿340

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ผู้แต่ง

ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 14 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

390 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 X 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697272

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

คำนำ

  
(พิมพ์ครั้งที่ 14)
  ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน และรับขน ปี พ.ศ.2558, 2559และ 2560 บางส่วน

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
1 สิงหาคม 2561

  

สารบาญ

จ้างแรงงาน (Hire of Services)

1. ความเบื้องต้น

2. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน

3. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน

4. สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

5. หน้าที่ของลูกจ้าง

5.1 ลูกจ้างจะต้องทำงานให้แก่นายจ้าง

5.2 ลูกจ้างจะต้องทำงานด้วยตนเอง

5.3 ลูกจ้างจะต้องมีความสามารถตามที่ตนได้รับรองไว้โดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย

6. หน้าที่ของนายจ้าง

6.1 จ่ายสินค้าตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน

ก. จำนวนสินจ้าง

ข. กำหนดเวลาจ่ายสินจ้าง

6.2 ออกใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานให้

6.3 ออกค่าเดินทางขากลับถิ่นให้แก่ลูกจ้าง

7. ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน

7.1 คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา

7.2 คู่สัญญาบอกเลิกสัญญา

7.2.1 นายจ้างโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกโดยลูกจ้างมิได้ยินยอมหรือลูกจ้างให้บุคคลภายนอกทำงานโดยนายจ้างไม่ยินยอม

7.2.2 ลูกจ้างรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว่าตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ แต่ปรากฎว่าไร้ฝีมือ นายจ้างบอกเลิกสัญญา

7.2.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดเวลา

1. สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง

2. สัญญาจ้างแรงงานที่มีได้กำหนดระยะเวลาในการจ้าง

7.2.4 ลูกจ้างกระทำการบางอย่างอันเป็นเหตุให้นายจ้างไล่ออก

1. ลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย

2. ลูกจ้างละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นอาจิณ

3.ลูกจ้างละทิ้งการงานไป

4. ลูกจ้างกระทำผิดอย่างร้ายแรง

5. ลูกจ้างกระทำประการอื่นอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

7.3 นายจ้างตายในกรณีที่สาระสำคัญอยู่ที่นายจ้าง

7.4 ลูกจ้างตาย

7.5 สัญญาจ้างแรงงานระงับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

8. อายุความฟ้องร้องคดี

จ้างทำของ (Hire of Work)

1. บททั่วไป

1.1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ

1.2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาอื่นๆ

1) ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของและสัญญาซื้อขาย

2) ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของและสัญญาจ้างแรงงาน

3) ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาตัวแทน

1.3 สัญญาจ้างทำของไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องทำตามแบบ

2. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

2.1 ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง

2.2 ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตรวจตราการงาน

2.3 ผู้รับจ้างต้องลงมือทำงานและทำงานโดยไม่ชักช้าหลังจากทำสัญญาและก่อนส่งมอบ

ก. ผู้รับจ้างไม่เริ่มลงมือทำการงานในเวลาอันสมควร

ข. ผู้รับจ้างทำการงานล่าช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญา

ค. ผู้รับจ้างทำการงานล่าช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

2.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดในงานที่ชำรุดบกพร่องหรือฝ่าฝืนข้อสัญญาระหว่างการทำงานก่อนส่งมอบ

2.5 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานโดยไม่ชักช้า

2.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องในงานที่ขณะและหลังส่งมอบ

3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

3.1 หน้าที่ในการจ่ายสินค้า

3.2 หน้าที่รับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง หากผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดในการที่สั่งทำให้ หรือในการเลือกผู้รับจ้างหรือในคำสั่งที่ตนได้ให้ไว้

4. ความระงับของสัญญาจ้างทำของ

4.1 เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จ

4.2 เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญา

4.3 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิเลิกสัญญา

4.3.1 การเลิกสัญญา โดยผลของข้อตกลงของสัญญา

4.3.2 การเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด

4.3.2.1 ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาโดยที่รับผู้รับจ้างไม่ได้ทำผิดสัญญา

4.3.2.2 เมื่อผู้รับจ้างตาย หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถทำการงานได้ หากว่าสาระสำคัญของสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง

5. อายุความฟ้องร้องคดี

5.1 อายุความฟ้องร้องคดีเพื่อความรับผิดอันเกิดจากความชำรุดบกพร่อง

5.2 อายุความอื่นๆ

รับขน (Carriage)

1. บททั่วไป

1.1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญารับขน

1.2 มูลเหตุในการทำสัญญารับขน

1.3 วิธีการในการขนส่ง

1.5 ความแตกต่างระหว่างสัญญารับขนกับสัญญาอื่นๆ

1.5.1 ความแตกต่างกับสัญญาจ้างแรงงาน

1.5.2 ความแตกต่างกับสัญญาจ้างทำของ

1.5.3 ความแตกต่างกับสัญญาเช่าทรัพย์

1.6 ขอบเขตการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขน

2. รับขนของ (Carriage of goods)

2.1 คำจำกัดความต่างๆ

ก. ผู้ส่ง (Sender)

ข. ผู้ตราส่ง (Consignor)

ค. ผู้รับตราส่ง (Consignee)

ง. ค่าระวางพาหนะ (Freight)

จ. อุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะ (The accessories of the freight)

ฉ. ใบกำกับของ (Way-bill)

ช. ใบตราส่ง (Consignment note)

2.2 หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดของผู้ขนส่ง

ก. ผู้ขนส่งมีหน้าที่ขนส่งของจากที่หนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง

ข. หน้าที่ในการออกใบตราส่ง

ค. หน้าที่รับผิดในการที่ของสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า

ง. ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากบุคคลที่ผู้ขนส่งใช้ให้ทำการขนส่ง

จ. ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากผู้ขนส่งอื่นในกรณีเป็นการขนส่งหลายคนหลายทอด

ฉ. ความรับผิดของตัวแทนของผู้ขนส่งที่อยู่ต่างประเทศ

ช. ผู้ขนส่งมีหน้าที่แจ้งว่าของมาถึง

ซ. ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งคนก่อน

ฌ. หน้าที่ของผู้ขนส่งในกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้ตราส่งไม่ยอมรับมอบของ

ญ. ผู้ขนส่งมีสิทธิได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะและมีสิทธิยึดหน่วงของ

2.3 หน้าที่และสิทธิของผู้ส่งของ

ก. หน้าที่ชำระค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์แห่งค่าระวาง

ข. หน้าที่แจ้งให้ผู้ขนส่งทราบถึงสภาพอันตรายแห่งของที่ขนส่ง

ค. หน้าที่แสดงสภาพและราคาแห่งของที่มีค่าที่ได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่ง

ง. สิทธิของผู้ส่งในกรณีที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่ง

2.4 สิทธิของผู้รับตราส่ง

2.5 อายุความคดีรับขน

2.5.1 อายุความฟ้องร้องในกรณีของที่ขนส่งสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า

2.5.2 อายุความฟ้องเรียกค่าระวาง

3. รับขนคนโดยสาร (Carriage of passengengers)

3.1 ผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อผู้โดยสารในความเสียหายที่เกิดแก่ตัวผู้โดยสาร

3.2 ผู้ขนส่งต้องรับผิดต่อผู้โดยสารในการที่เครื่องเดินทางของผู้โดยสารสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบชักช้า

3.3 หน้าที่ต้องส่งมอบเครื่องเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

3.4 สิทธิของผู้ขนส่งบางประการอันเกี่ยวกับเครื่องเดินทางของผู้โดยสาร

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

- ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน

- ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน

- ตัวอย่างสัญญาจ้างสร้างบ้าน

ดัชนีค้นคำ

สารบัญ

ประวัติกรมพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

ภารกิจและยุทธศาสตร์/ค่านิยม

โครงสร้างของกรมพัฒนาชุมชน

ความเป็นมาของกรมพัฒนาชุมชน

เป้าหมายในการพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2654)

วิธีปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาชุมชน

บทบาทของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน

ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน

แนวคิดและความหมายอขงชุมชนและการพัฒนาชุมชน

ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพระราชดำริ และสิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุมชนประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน โครงการ ภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แนวข้อสบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540

แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระตะ 20 ปี

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรดำเนิน การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE