เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้แต่ง

พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า

340 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162698200

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

  

ภาค1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1. ความหมายของกฎหมาย

2. วิวัฒนาการของกฎหมาย

3. บ่อเกิดของกฎหมาย

4. ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

5. ประเภทของกฎหมาย

6. ระบบกฎหมาย

7. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

8. โครงสร้างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร

9. การใช้และการตีความกฎหมาย

10. สิทธิ

11. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ภาค 2

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. ความหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ลักษณะสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล

1. ความหมายของบุคคล

2. บุคคล ธรรมดา

3. นิติบุคคล

4 ภูมิลำเนาของบุคคล

บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม

1. ความหมายของนิติกรรม

2. องค์ประกอบของนิติกรรม

3. ประเภทของนิติกรรม

4. ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม

5. การเสดงเจตนา

6. เงื่อนไขและเวลา

7. อายุความ

บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้

1. ความหมายของหนี้

2. บ่อเกิดแห่งหนี้

3. หนี้ที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย

4. ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

5. การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย

6. การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้

7. ความระงับแห่งหนี้

8. สัญญา

9. ละเมิด

บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา

1. ข้อความเบื้องต้น

2. สัญญาซื้อขาย

3. สัญญาแลกเปลี่ยน

4. สัญญาให้

5. สัญญาเช่าทรัพย์

6. สัญญาเช่าซื้อ

7. สัญญาจ้างแรงงาน

8. สัญญาจ้างทำของ

9. สัญญายืม

10. สัญญาฝากทรัพย์

11. สัญญาค้ำประกัน

12. สัญญาจำนอง

13. สัญญาจำนำ

14. สัญญาประกันภัย

15. สัญญาตั๋วเงิน

16. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

บทที่ 7 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

1. ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน

2. ประเภทของทรัพย์สิน

3. ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล

4. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

5. กรรมสิทธิ์

6. การครอบครองปรปักษ์

7. ทางจำเป็นและภาระจำยอม

8. หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่หน้าสนใจ

บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว

1. ข้อความเบื้องต้น

2. การหมั้น

3. การสมรส

4. บิดามารดากับบุตร

บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก

1. ข้อความเบื้องต้น 

2. ความหมายของมรดก

3. เวลาที่มรดกตกทอดแก่ทายาท

4. ผู้มีสิทธิได้รับมรดก

5. การรับมรดกของพระภิกษุ

6. การเสียสิทธิในการรับมรดก

7. พินัยกรรม

8. ผู้จัดการมรดก

9. มรดกที่ไม่มีผู้รับ

ภาค 3

กฎหมายอาญา

บทที่ 10 กฎหมายอาญาทั่วไป

1. ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา

2. ประมวลกฎหมายอาญา

3. ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

4. ประเภทของความผิดในทางอาญา

5 .โครงสร้างความรับผิดในอาญา

6. เหตุลดโทษ

7. การพยายามกระทำความผิด

8. ผู้กระทำความผิดหลายคน

9. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด

1. ข้อความเบื้องต้น

2. ความผิดต่อชีวิต

3. ความผิดต่อร่างกาย

4. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

5. ความผิดฐานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ภาค 4

กฎหมายมหาชน

บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

2. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

3. รัฐ รูปแบบของรัฐ และรูปแบบการปกครอง

4. การกระทำของรัฐ

5. หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย

6. รัฐสภา

7. คณะรัฐมนตรี

8. ศาล

9. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

10. การเลือกตั้ง

11. พรรคการเมือง

12. หลักการอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

บทที่ 13 กฎหมายปกครอง

1. ความหมายของกฎหมายปกครอง

2. ฝ่ายปกครอง

3. การกระทำทางปกครอง

4. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

5. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

6. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ภาค 5

กฎหมายพิเศษ

บทที่ 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

1. ความหมายและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา

2. กฎหมายลิขสิทธิ์

3. กฎหมายสิทธิบัตร

4. กฎหมายเครื่องหมายการค้า

บทที่ 15 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1. กฎหมายทะเบียนราษฎร

2. กฎหมายชื่อบุคคล

3. กฎหมายสัญชาติ

4. กฎหมายภาษีอากร

5. กฎหมายแรงงาน

6. กฎหมายล้มละลาย

ภาค 6

แบบฝึกหัดและเฉลย

บทที่ 16 แบบฝึกหัด

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

บทที่ 17 เฉลย แบบฝึกหัด

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE