เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้แต่ง

พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า

340 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162698200

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

  

ภาค1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1. ความหมายของกฎหมาย

2. วิวัฒนาการของกฎหมาย

3. บ่อเกิดของกฎหมาย

4. ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

5. ประเภทของกฎหมาย

6. ระบบกฎหมาย

7. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

8. โครงสร้างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร

9. การใช้และการตีความกฎหมาย

10. สิทธิ

11. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ภาค 2

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. ความหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. การจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ลักษณะสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล

1. ความหมายของบุคคล

2. บุคคล ธรรมดา

3. นิติบุคคล

4 ภูมิลำเนาของบุคคล

บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม

1. ความหมายของนิติกรรม

2. องค์ประกอบของนิติกรรม

3. ประเภทของนิติกรรม

4. ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม

5. การเสดงเจตนา

6. เงื่อนไขและเวลา

7. อายุความ

บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้

1. ความหมายของหนี้

2. บ่อเกิดแห่งหนี้

3. หนี้ที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย

4. ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

5. การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย

6. การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้

7. ความระงับแห่งหนี้

8. สัญญา

9. ละเมิด

บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา

1. ข้อความเบื้องต้น

2. สัญญาซื้อขาย

3. สัญญาแลกเปลี่ยน

4. สัญญาให้

5. สัญญาเช่าทรัพย์

6. สัญญาเช่าซื้อ

7. สัญญาจ้างแรงงาน

8. สัญญาจ้างทำของ

9. สัญญายืม

10. สัญญาฝากทรัพย์

11. สัญญาค้ำประกัน

12. สัญญาจำนอง

13. สัญญาจำนำ

14. สัญญาประกันภัย

15. สัญญาตั๋วเงิน

16. สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

บทที่ 7 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

1. ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน

2. ประเภทของทรัพย์สิน

3. ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล

4. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

5. กรรมสิทธิ์

6. การครอบครองปรปักษ์

7. ทางจำเป็นและภาระจำยอม

8. หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่หน้าสนใจ

บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว

1. ข้อความเบื้องต้น

2. การหมั้น

3. การสมรส

4. บิดามารดากับบุตร

บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก

1. ข้อความเบื้องต้น 

2. ความหมายของมรดก

3. เวลาที่มรดกตกทอดแก่ทายาท

4. ผู้มีสิทธิได้รับมรดก

5. การรับมรดกของพระภิกษุ

6. การเสียสิทธิในการรับมรดก

7. พินัยกรรม

8. ผู้จัดการมรดก

9. มรดกที่ไม่มีผู้รับ

ภาค 3

กฎหมายอาญา

บทที่ 10 กฎหมายอาญาทั่วไป

1. ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา

2. ประมวลกฎหมายอาญา

3. ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

4. ประเภทของความผิดในทางอาญา

5 .โครงสร้างความรับผิดในอาญา

6. เหตุลดโทษ

7. การพยายามกระทำความผิด

8. ผู้กระทำความผิดหลายคน

9. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด

1. ข้อความเบื้องต้น

2. ความผิดต่อชีวิต

3. ความผิดต่อร่างกาย

4. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

5. ความผิดฐานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ภาค 4

กฎหมายมหาชน

บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

2. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

3. รัฐ รูปแบบของรัฐ และรูปแบบการปกครอง

4. การกระทำของรัฐ

5. หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย

6. รัฐสภา

7. คณะรัฐมนตรี

8. ศาล

9. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

10. การเลือกตั้ง

11. พรรคการเมือง

12. หลักการอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

บทที่ 13 กฎหมายปกครอง

1. ความหมายของกฎหมายปกครอง

2. ฝ่ายปกครอง

3. การกระทำทางปกครอง

4. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

5. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

6. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ภาค 5

กฎหมายพิเศษ

บทที่ 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

1. ความหมายและลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา

2. กฎหมายลิขสิทธิ์

3. กฎหมายสิทธิบัตร

4. กฎหมายเครื่องหมายการค้า

บทที่ 15 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1. กฎหมายทะเบียนราษฎร

2. กฎหมายชื่อบุคคล

3. กฎหมายสัญชาติ

4. กฎหมายภาษีอากร

5. กฎหมายแรงงาน

6. กฎหมายล้มละลาย

ภาค 6

แบบฝึกหัดและเฉลย

บทที่ 16 แบบฝึกหัด

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

บทที่ 17 เฉลย แบบฝึกหัด

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

2. ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE