การบังคับคดีแพ่ง เอื้อน ขุนแก้ว

฿330

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

การบังคับคดีแพ่ง เอื้อน ขุนแก้ว

ผู้แต่ง

เอื้อน ขุนแก้ว

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 7 : มกราคม 2562

จำนวนหน้า

408 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อ

ISBN

9786164789197 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

  

บทที่ 1 ความทั่วไป

1.1 การใช้บังคับกฎหมาย

1.2 ภาพรวมการบังคับคดี

บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

2.1 ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี

2.2 การบังคับคดีแทน

2.3 การขอเพิกถอนการบังคับคดีในการบังคับคดีแทน

2.4 คำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดี

2.5 ข้อพิพาทใหม่

บทที่ 3 การบังคัคดี

3.1 บุคคลที่มีสิทธิบังคับคดี

3.2 การรับช่วงสิทธิหรือโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษา

3.3 การบังคับคดีที่ค้างอยู่

3.4 คำบังคับ

บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี

4.1 การดำเนินการบังคับคดี

4.2 รายละเอียดของคำขอให้บังคับคดี

4.3 การขอให้ออกหมายบังคับคดี

4.4 หมายบังคับในการชำระหนี้หลายคราว

4.5 การขอออกหมายบังคับตามคำพิพากษาของศาลสูง

4.6 การคุ้มครองบุคคลภายนอก

4.7 การดำเนินการบังคับคดีในกรณีที่ส่วนราชการเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา

4.8 ข้อจำกัดสิทธิการบังคับคดี

4.9 การขยายระยะเวลาบังคับคดี

4.10 สิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในการบังคับคดี

4.11 การบังคับคดีตามคำพิพากษา

4.12 การบังคับคดีบุคคลภายนอก

4.13 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามิได้ดำเนินการบังคับคดีภายในกำหนด

4.14 การบังคับคดีหนี้จำนองตามคำพิพากษา

4.15 การนำระยะบังคับคดีไปใช้กับบทบัญญัติอื่นหรือกฎหมายอื่น

4.16 ข้อตกลงชั้นบังคับคดีภายนอกศาล

บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน

บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี

6.1 การเกิดอำนาจหน้าที่

6.2 เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในฐานะเจ้าพนักงานของศาล

6.3 เจ้าพนักงานบังคับคดีฐานะผู้แทนของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

6.4 เงินที่ลูกหนี้นำมาวางชำระหนี้

6.5 การปฏิบัติหน้าที่

6.6 ความรับผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย

บทที่ 8 การยึดและการอายัด

8.1 มาตราการคุ้มครองระหว่างไม่อาจยึดหรืออายัด

8.2 การยึด

8.3 ทรัพย์ที่ยึด

8.4 ทรัพยืสินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

8.5 ห้ามมิให้ยึดหรืออายัดเกินกว่าที่จะพอชำระหนี้

8.6 ทรัพยืสินซึ่งมีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ

8.7 วิธีการยึดทรัพยื

8.8 ผลของการยึด

8.9 การอายัด

8.10 สิทธิเรียกร้องที่อายัด

8.11 สิทธิเรียกร้องที่ไม่อยุ่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

8.12 ลักษณะการอายัด

8.13 การบังคับชำระหนี้

8.14 ผลของคำสั่งอายัด

บทที่ 9 การขายทอดตลาด

9.1 การขายทอดตลาด

9.2 การแจ้งกำหนดขายทอดตลาด

9.3 การดำเนินการขายทอดตลาด

9.4 การเรียกเงินส่วนที่ขาด

9.5 การขายแยก ขายรวมและจัดลำดับในการขาย

9.6 การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการ

9.7 การขายทอดตลาดอาคารชุด

9.8 การขายทอดตลาดที่ดินจัดสรร

9.9 สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด

9.10 การขอบังคับคดีของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาด

บทที่ 10 การวดการบังคับคดี

10.1 การงดการบังคับคดี ตามมาตรา 289

10.2 ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งดการบังคับคดี

10.3 เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไป

บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี

บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี

12.1 เหตุในการขอเพิกถอน

12.2 กำหนดเวลาในการยื่นคำร้อง

12.3 การบังคับคดีเสร็จลง

12.4 ขั้นตอนการขอเพิกถอน

12.5 ศาลที่มีอำนาจพิจารณา

12.6 การขอให้ผู้ร้องวางเงินหรือหาประกัน

12.7  การขอให้ผู้ร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

12.8 ผลของการเพิกถอนการขายทอดตลาด

บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก

บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี

บทที่ 15 การขอกัดส่วน

15.1 เหตุในการร้องขอ

15.2 การใช้บังคับ

15.3 บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้อง

15.4 การคุ้มครองที่สำคัญ

15.5 กรณีที่มิใช่สิทธิอื่น

15.6 ขอบเขตที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

15.7 บุคคลภายนอกขอรับความคุ้มครองหลายราย

15.8 บุคคลที่ได้สิทธิมาโดยไม่สุจริต จะร้องขอคุ้มครองไม่ได้

15.9 กำหนดเวลายื่นคำร้อง

บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์

16.1 มูลเหตุในการร้องขอ

16.2 ประเด็นในการร้องขอ

16.3 บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอ

16.4 กำหนดเวลายื่นคำร้องขอ

16.5 ค่าะรรมเนียมศาล

16.6 กระบวนการรับคำร้องขอขัดทรัพย์

16.7 กระบวนพิจารณาคดี

16.8 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้ผู้ร้องขอวางเงินประกันค่าสินไหมทดแทน

16.9 การเรียกค่าสินไหมทดแทน

16.10 ศาลที่มำอำนาจพิจารณา

16.11ความรับผิดของโจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคพิพากษา

บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ

17.1 หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอ

17.2 การขอเอาทรัพยืสินจำนองหลุด

17.3 บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้อง

17.4 กำหนดเวลายื่นคำร้อง

17.5 คำสั่งอนุญาตของศาล

17.6 ศาลที่มีอำนาจพิจารณา

17.7 การฟ้องเรียกหนี้สามัญส่วนที่ขาด

บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์

18.1 หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์

18.2 บุคคลที่มีสิทธิร้องขอ

18.3 การอนุญาตให้เข้าเฉลี่ยทรัพย์

18.4 หน้าที่นำสืบ

18.5 สิทธิในการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์

18.6 กำหนดเวลายื่นคำร้อง

18.7 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

18.8 สิทธิในการได้รับส่วนเฉลี่ย

18.9 ศาลที่มีอำนาจพิจารณา

18.10 การขอบังคับคดีต่อไป

18.11 การขอโอนการบังคับคดี

บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย

19.1 บัญชีรับเงิน

19.2 การจ่ายเงิน

19.3 การคืนเงินส่วนที่เหลือ

19.4 เงินค้างจ่าย

บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง

บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน

21.1 การบังคับคดีขับไล่

21.2 การบังคับคดีรื้อถอน

บทที่ 22 การบังคับคดีกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน

บทที่ 24  การบังคับคดีจับกุมและกักขัง

บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล

25.1 กรณีที่มีการค้ำประกันในศาล

25.2 วิธีการทำสัญญาค้ำประกันในศาล

25.3 การทำสัญญาประกันในการทุเลาการบังคับ

25.4 ความผูกพันตามสัญญาค้ำประกัน

25.5 การบังคับตามสัญญาประกัน

25.6 การประกันด้วยเงินหรือหลักประกันที่อาจจ่ายเป็นเงินแทนได้

บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

26.1 อัตราฤชาธรรมเนียม

26.2 ผู้ที่มีหน้าที่ชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี

26.3 ผู้ต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม

ภาคผนวก

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
Valid from 26/11/2562 to 31/12/2562
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE