ตัวแทน-นายหน้า ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

฿370

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ตัวแทน-นายหน้า ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

ผู้แต่ง

ไผทชิต เอกจริยกร

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 15 : มกราคม 2562

จำนวนหน้า

414 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697593

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเอกเทศสัญญา 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้านี้ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคู่มือในเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกเทศสัญญา 2 ในกลุ่มที่ผู้เขียนเป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจของนักศึกษา การทบทวนก่อนสอบเพื่อทำให้เอกสารการสอบวิชาเอกเทศสัญญา 2 ของผู้เขียนได้มีเนื้อหาครบถ้วน เนื่องจากผู้เขียนได้เขียนคำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ และเจ้าสำนักโรงแรม ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นิติธรรมไปแล้ว จะขาดเพียงแต่เรื่องตัวแทนและนายหน้านี้เท่านั้น

  

  อย่างไรก็ตามเอกสารการสอนฉบับนี้ได้ถูกเขียนขึ้นในเวลาจำกัด เพื่อให้ทันใช้ในภาค 2/2539 นี้ จึงยังไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอกสารมากนัก ซึ่งผู้เขียนคงจะได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นหนังสือฉบับที่สมบูรณ์มากกว่านี้ในอนาคต ดังเช่นหนังสือต่างๆ ที่ผู้เขียนได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น คำอธิบายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้นำหลักเกณฑ์ของกฎหมายอังกฤษในเรื่องตัวแทนมาอธิบายไว้บ้างด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจว่ากฎหมายอังกฤษมีเนื้อหาสาระสำคัญโดยย่อเช่นไร เนื่องจากกฎหมายตัวแทนของไทยมีที่มาที่สำคัญจากกฎหมายอังกฤษ และมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายอังกฤษในเรื่องต่างๆอยู่ไม่น้อย

  

สารบัญ

ความรู้ทั่วไป

บทที่ 1 ตัวแทน (Agency)

1. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทน

1.1 ความหมาย

1.2 สาระสำคัญของสัญญาตัวแทน

1.2.1 สัญญาตัวแทนเป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย

ก. ตัวการ(Principal)

1. ในกรณีที่ตัวการเป็นบุคคลธรรมดา

2. ในกรณีที่ตัวการเป็นนิติบุคคล

ข.ตัวแทน (Agent)

1.2.2 วัตถุประสงค์ของสัญญาคือการที่ให้ตัวแทนมีอำนาจทำการแทนการตัวการ

2. ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาอื่นๆ

2.1 ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาจ้างแรงงาน

2.2 ความแตกต่างระหว่างสัญญาตัวแทนกับสัญญาจ้างทำของ

3. การเกิดขึ้นของตัวแทน

3.1 ตัวแทนที่ถูกแต่งตั้งโดยชัดแจ้งจากตัวการ

3.2 ตัวแทนที่ถูกแต่งตั้งโดยปริยายจากตัวการ

3.3 ตัวแทนเชิด

3.4 ตัวแทนโดยจำเป็นในเหตุฉุกเฉิน

3.5 ตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน

1. การให้สัตยาบันคืออะไร

2. ตัวแทนโดยการให้สัตยาบันเกิดขึ้นในกี่ลักษณะ

3. การใดบ้างที่จะให้สัตยาบันได้

4. ใครบ้างที่จะให้สัตยาบันได้

5. วิธีการให้สัตยาบัน

6. เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้

7. ผลของการให้สัตยาบัน

4. หลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน

4.1 เหตุที่กฎหมายกำหนดถึงหลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทน

4.2 กิจการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

4.2.1 ประเภทของกิจการที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

4.2.2 หลักฐานเป็นหนังสือคืออะไร

4.2.3 เวลาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการตั้งตัวแทน

4.2.4 ผลของการตั้งตัวแทนที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

4.3 กิจการที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ 

4.3.1 ประเภทของกิจการที่ต้องทำเป็นหนังสือ

4.3.2 หนังสือสัญญาตัวแทนคืออะไร

4.3.3 ผลของการตั้งตัวแทนที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ

5. ประเภทของตัวแทน

5.1 พิจารณาจากวิธีการเกิดขึ้นของตัวแทน

5.2 พิจารณาจากบำเหน็จตัวแทน

5.2.1 สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จของตัวแทน

5.2.2 จำนวนบำเหน็จที่จะได้รับ

5.2.3 เวลาที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ

5.2.4 การหมดสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ

5.3 พิจารณาจากขอบเขตอำนาจของตัวแทน

5.3.1 ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเฉพาะการ

5.3.2 ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทั่วไป

6. หน้าที่ของตัวแทนที่มีต่อตัวการ

6.1 หน้าที่ต้องกระทำการเป็นตัวแทน

6.2 หน้าที่ต้องทำตามคำสั่งของตัวการ

6.3 หน้าที่ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง

6.4 หน้าที่แจ้งความเป็นไปของการที่ทำและแถลงบัญชี

6.5 หน้าที่ส่งมอบเงินและทรัพย์สินให้แก่ตัวการ

6.6 หน้าที่ทำการร่วมกันกับตัวแทนคนอื่นๆ

6.7 หน้าที่ไม่เข้าทำนิติกรรมในนามของตัวการกับตนเองหรือในหลักฐานเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอก

7. ความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ

7.1 ตัวแทนประมาทเลินเล่อ

7.2 ตัวแทนไม่กระทำการเป็นตัวแทน

7.3 ตัวแทนกระทำการโดยปราศจากอำนาจ

7.4 ตัวแทนกระทำการเกินขอบเขตอำนาจ(ทำนอกทำเหนือขอบอำนาจ)

8. หน้าที่ของตัวการต่อตัวแทน

8.1 หน้าที่จ่ายเงินทดรองแก่ตัวแทน

8.2 หน้าที่ชดใช้เงินทดรองหรือเงินค่าใช้จ่ายที่ตัวแทนได้จ่ายไปโดยจำเป็น

8.3 หน้าที่จ่ายบำเหน็จตัวแทน

9. ความผูกพันและความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอก

9.1 ประเภทของความผูกพันและความรับผิด

9.1.1 ความผูกพันและความรับผิดที่เกิดจากนิติกรรมหรือสัญญา

9.1.2 ความรับผิดในเรื่องละเมิด

9.2 ความผูกพันและความรับผิดในกรณีตัวแทนเชิดและตัวแทนโดยการให้สัตยาบัน

9.2.1 ความรับผิดในกรณีตัวแทนเชิด

9.2.2 ความรับผิดในกรณีตัวแทนทำเกินขอบเขตอำนาจแต่ทางปฎิบัติของตัวการทำให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าอยู่ในอำนาจของตัวแทน

9.2.3 ความผูกพันและความรับผิดโดยการให้สัตยาบันแก่การกระทำของตัวแทนที่ทำไปโดยปราศจากอำนาจหรือเกินขอบอำนาจ

9.3 ความผูกพันและความรับผิดในกรณีตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

9.4 ความผูกพันในกรณีที่ตัวแทนกระทำโดยเห็นแก่อามิสสินจ้าง

10. ความผูกพันและความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอก

11. ความระงับของสัญญาตัวแทน

11.1 เหตุของความระงับของสัญญาตัวแทน

11.1.1 ความระงับของสัญญาตัวแทนโดยผลของสัญญา

11.1.2 ความระงับของสัญญาตัวแทนตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

11.2 ความระงับของสัญญาตัวแทนจะใช้ยันบุคคลต่างๆได้เพียงใด

11.2.1 ในระหว่างตัวการและตัวแทน

11.2.2 ในระหว่างตัวการหรือตัวแทนกับบุคคลภายนอก

11.3 หน้าที่ของตัวแทนหรือทายาทในกรณีที่สัญญาตัวแทนระงับ

11.3.1 หน้าที่ของตัวแทนในกรณีตัวการตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย

11.3.2 หน้าที่ของทายาทหรือผู้รับหน้าที่ดูแลทรัพย์มรดก ในกรณีที่ตัวแทนตาย

11.3.3 หน้าที่คืนหนังสือมอบอำนาจ

บทที่ 2 ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)

1. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง

2.1 สิทธิและความรับผิดของตัวแทนค้าต่างต่อบุคคลภายนอก

2.1.1 ตัวแทนค้าต่างมีสิทธิต่อบุคคลภายนอก

2.1.2 ตัวแทนค้าต่างมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

2.2 สิทธิของตัวแทนค้าต่างต่อตัวการ

2.2.1 สิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ

2.2.2 สิทธิเข้าเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายทรัพย์สินอันมีรายการขานราคา ของสถานที่แลกเปลี่ยน

2.3 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่าง

2.3.1 หน้าที่รายงานกิจการที่ได้รับมอบหมายให้ตัวการทราบ

2.3.2 หน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับไว้ในฐานะเป็นตัวแทนค้าต่าง

2.3.3 ความรับผิดของตัวแทนค้าต่างในกรณีที่บุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้

3. ความผูกพันของตัวการในกิจการที่ตัวแทนค้าต่างกระทำไป

4. ความระงับของสัญญาตัวแทนค้าต่าง

บทที่ 3 นายหน้า (Brokerage)

1. บททั่วไป

1.1 มูลเหตุในสัญญานายหน้า

1.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญานายหน้า

1.2.1 สัญญานายหน้าเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย

1.2.2 วัตถุประสงค์ของสัญญาคือการที่นายหน้าชี้ช่องหรือจัดการให้มีการทำสัญญา

1.2.3 บุคคลที่ตกลงจะให้บำเหน็จนายหน้า จะรับผิดใช้ค่าบำเหน็จต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันเสร็จ

2. ความระงับของสัญญานายหน้า

บรรณานุกรม

ภาคผนวก 

- ตัวอย่างใบมอบอำนาจ/ใบมอบฉันทะ

ดัชนีค้นคำ

หมายเหตุการพิมพ์ 

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE