ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ ไพศาล พืชมงคล

฿180

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ ไพศาล พืชมงคล

ผู้แต่ง

ไพศาล พืชมงคล

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 6 : มกราคม 2560

จำนวนหน้า

200 หน้า

ขนาดหนังสือ

14.5 x 21 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 6)

  

   หนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 6 หลักจากที่ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2523 นับถึงเวลาบัดนี้ก็เป็นเวลาถึง 36 ปีแล้ว บรรดากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาความทั้งส่วนแพ่ง ส่วนอาญา และอื่นๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก ดังนั้น บรรดาแนวปฏิบัติและแนวการคิดอ่านวางแผนทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้จึงอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นครั้งเรื่องแรก

   หนังสือเล่มนี้เขียนและตีพิมพ์ครั้งแรกตามหลักกฎหมายปละวิธีปฏิบัติในห้วงเวลานั้น แต่ทว่าหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติในห้วงเวลานั้นเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวิชาชีพทนายความ และการใช้วิชาของทนายความ รวมทั้งนักกฎหมายทั่วไปด้วย

   ดังเช่นในการสืบพยาน ในยุคนั้นฝ่ายที่อ้างพยานบุคคลจะเป็นฝ่ายซักถามก่อนซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้คำถามนำ จึงต้องใช้วิธีการและทักษะในการซักถามเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่มีภาระการพิสูจน์ แต่มาปัจจุบันนี้วิธีการเปลี่ยนแปลงไปมากฝ่ายที่อ้างพยานสามารถเขียนคำเบิกความของพยานที่อ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งต่อศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อถึงชั้นเบิกความเป็นพยาน ฝ่ายที่อ้างพยานนั้นเป็นอันไม่ต้องซักถามอีก คงใช้คำเบิกความที่ได้เขียนขึ้นนั้นเป็นคำเบิกความของพยานหลักในการซักถาม จากนั้นเป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องถามค้านพยาน และถ้ามีกรณีจะต้องถามติง ฝ่ายที่อ้าพยานก็อาจถามติงได้

   กระบวนการพิจารณาเช่นนี้ประหยัดเวลาและมีความสะดวกมากขึ้น เป็นประโยชน์สำหรับกฎหมายและทนายความที่เตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดีก็สามารถดำเนินการให้ได้คำเบิกความในการซักถามดังต้องการได้ ในขณะที่ถ้าเป็นฝ่ายต้องซักถาม เมื่อสามารถทราบข้อเท็จจริงจากการซักถามที่ทำเป็นหนังสือก่อนแล้วก็สามารถเตรียมการในการถามค้านได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องคิดค้นบนพื้นฐานจากคำซักถามที่ได้ทำเป็นเอกสารนั้น ดังนี้จึงมีความแตกต่างกันบ้างในทางวิธีการ แต่ในเนื้อใหญ่ใจความนั้นก็ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม คือ หลักวิชาการว่าด้วยข้อเท็จจริง

   หนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้ แม้เขียนขึ้นเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว แต่การจัดพิมพ์แต่ละครั้งก่อนหน้านี้ก็หมดไปโดยลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการและประโยชน์อันพึงได้จากแบบแผนและวิธีการอันมีมาในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นคุณประโยชน์แก่การศึกษาและการปฏิบัติของทนายความและนักกฎหมายเป็นอย่างดีกระทั่งอาจกล่าวได้ว่า แม้วิธีการจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาและยุคสมัย แต่เนื้อใหญ่ใจความในการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ในการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลในการหักล้างหรือทำลายข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง และการนำเสนอเหตุผลสามัญที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นความจริงอันรู้กันอยู่ทั่วไป ยังคงทันสมัยและใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้

   การสืบพยานเป็นกระบวนการพิจารณาสำคัญและเป็นภารกิจสำคัญของทนายความเพราะถ้าจะนับกระบวนการทำงานของทนายความแล้ว ย่อมกำหนดได้เป็นสี่กระบวนการ คือ

   การบวนการแรก ได้แก่ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงเพื่อทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของข้อพิพาท และการปรับบทกฎหมายว่าต้องด้วยบทกฎหมายใด และมีผลอย่างใด ซึ่งถ้าหากตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครบถ้สนสมบูรณ์และปรับบทกฎหมายได้ถูกต้องแล้ว ก็สามารถหยั่งทราบผลดีล่วงหน้าได้ว่าจะแพ้ชนะประการใด ปมของเรื่องอยู่ตรงที่จะสอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างครบถ้วนและหมดสิ้นกระแสความได้อย่างไร และจะไม่เป็นการสอบข้อเท็จจริงที่ฟังความข้างเดียว ซึ่งทำให้รู้แต่เรา แต่เขาไม่รู้ ซึ่งเป็นเหตุสำคัญของการปราชัย กระบวนการนี้จึงมีความสำคัญเป็นปฐม และเป็นตัวตั้งต้นของการดำเนินกระบวนพิจารณาหรือการดำเนินคดีทั้งปวง

   กระบวนการที่สอง ได้แก่ การทำคำคู่ความ ไม่ว่าจะเป็นการทำคำฟ้อง การทำคำให้การ การทำคำร้องสอด หรือคำร้องขอต่างๆ ตามที่บทบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีสมัญญัติ ซึ่งหมายความรวมไปถึงการขอคุ้มครองชั่วคราวและการขอคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาด้วย คำคู่ความนี่แหละจะเป็นการตั้งต้นการดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาแรกของคดี ที่ถือได้ว่าเป็นเสาเอกหรือเสาหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการแพ้ชนะคดี ซึ่งในบางครั้งเพียงแค่ชั้นทำและยื่นคำคู่ความก็สามารถปรากฏผลแพ้ชนะคดีแล้ว คำคู่ความที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะเป็นหลักประกันของชัยชนะหรือความปราชัยในกระบวนการทำงานที่สำคัญกระบวนนี้

   กระบวนการที่สาม ได้แก่ การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระการพิสูจน์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่สืบที่ศาลกำหนดขั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้ ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กำหนดซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ การส่งประเด็น การเผชิญสืบ ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐานะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้

   กระบวนการที่สี่ ได้แก่ กระบวนการในการอุทธรณ์ ฎีกา และการบังคับคดี ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลสูงตามที่กฎหมายบัญญัติและเพื่อบังคับตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้คู่ความได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการชี้ขาดผลการดำเนินงานทั้งหมดว่าได้ผลหรือไม่ประการใด เพราะถ้าหากชนะคดี แต่บังคับคดีไม่ได้ การดำเนินคดีนั้นก็ไม่มีความหมาย เว้นแต่จะเป็นการดำเนินคดีเพื่อจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร หรือเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการอื่นๆ

   ในบรรดากระบวนการทำงานทั้งสี่กระบวนนี้ กระบวนการสืบพยานเป็นกระบวนการที่จะแสดงบทบาทของทนายความได้มากที่สุด ความองอาจสง่างามของทนายความจะปรากฏขึ้นเมื่อยืนอยู่หน้าบัลลังก์ศาล และเมื่อได้กล่าวความใดๆ ต่อหน้าศาล ต่อหน้าคู่ความและพยาน คำกล่าวที่ว่าทหารจะสง่างามในสนามรบเป็นฉันใดทนายความก็จะมีความสง่างามต่อหน้าบัลลังก์ศาลฉันนั้น

   สำนักพิมพ์ธรรมนิติมีดำริที่จะพิมพ์หนังสือว่าด้วยการสืบพยานขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ตามต้นฉบับเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการทำหน้าที่ของทนายความในกระบวนการดังที่ได้กล่าวมา จึงหวังว่าจักอำนวยประโยชน์ตามสมควรแก่ท่านผู้สนใจและท่านผู้อ่านในการพิทักษ์รักษาและการอำนวยความยุติธรรมสืบไป

นายไพศาล พืชมงคล

2 ธันวาคม 2559

  

สารบัญ

บทที่1 หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาารณาความแพ่ง

  ภาระการพิสูจน์ตามมาตรา 84/1เป็นคนละเรื่องกับหน้าที่นำสืบก่อนหลัง

บทที่2 การนำพยานมาสืบ

  จะนำพยานมาศาลเมื่อใด

  วิธีการนำพยานมาศาล

  พยานที่คู่ความสามารถนำมาศาลได้เอง

  พยานที่จะนำมาศาลได้โดยต้องอาศัยอำนาจศาล

บทที่3 การถามพยาน

  ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการถามพยาน

  ว่าด้วยการซักถาม

  การป้อนคำถาม

  การถามซักกันการถามค้าน

  การนำพยานเอกสารมาประกอบการซัก

บทที่4 การถามค้าน

  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการถามค้าน

  การถามค้านเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่

  การใช้เอกสารประกอบการถามค้าน

  การใช้เอกสารประกอบคำถามค้านแบบหักคำพยาน

บทที่5 การถามค้าน(ต่อ)

  ว่าด้วยการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากที่กำลังเบิกความ

  แนวการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากที่กำลังเบิกความ

  แนวถามค้านให้เห็นว่าพยานมีอคติ

  แนวการถามค้านให้เห็นว่า ฐานะของพยานไม่น่าเชื่อถือ

  แนวการถามค้านให้เห็นว่า โอกาสรู้เห็นในเรื่องที่พยานเบิกความไม่น่าเชื่อถือ

  แนวการถามค้านให้เห้นว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความไม่น่าเชื่อถือ

  ที่ว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความขัดต่อธรรมชาติ

  ที่ว่าข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความขัดต่อขัอเท็จจริงซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไป

  แนวการถามค้านให้เห็นว่าความรู้ของพยานไม่น่าเชื่อถือ

  แนวการถามค้านให้เห็นว่าความชำนาญของพยานไม่น่าเชื่อถือ

  ว่าด้วยการถามค้านทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่น

  การเตรียมตัวของทนายความ

  แนวคำถามค้านในเรื่องเวลา

  แนวคำถามค้านในเรื่องสถานที่

  แนวคำถามค้านในเรื่องเหตุการณ์

  แนวคำถามค้านในเรื่องที่มาแห่งข้ออ้าง

  แนวคำถามค้านในเรื่องประจักษ์พยานและพยานบอกเล่า

บทที่6 การถามค้าน(ต่อ)

  ว่าด้วยการถามตัดพยานที่จะสืบต่อไป

  การถามค้านว่าพยานที่จะมาเบิกความต่อไปไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์

  การถามค้านว่าพยานที่จะมาเบิกความต่อไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

  ว่าด้วยการถามค้านพยานเพื่อให้เจือสมคำพยานฝ่ายตน

  ว่าด้วยการถามค้านเพื่อสิทธิในการนำพยานมาสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมาตรา 89

บทที่7 การถามพยานปรปักษ์

  การรับฟังพยานปรปักษ์

  พยานปรปักษ์มาสู่ศาลได่อย่างไร

บทที่8 การถามติง

  ผู้มีสิทธิถามติงพยาน

  ข้อจำกัดในการถามติงพยาน

  คำถามที่เกี่ยวกับคำเบิกความพยานตอบคำถามค้านคืออะไร

  ตัวอย่างคำถามติง สำหรับกรณีที่ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักคำพยานปากอื่น

  ตัวอย่างคำถามติง สำหรับกรณีที่ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้าน เพื่อให้เจือสมพยานที่ฝ่ายเขาจะนำสืบต่อไป

บทที่9 การเผชิญสืบ

  การเผชิญสืบต้องระบุพยาน

  การเผชิญสืบพยานบุคคล

  การเผชิญสืบสถานที่และวัตถุพยาน

  การเผชิญสืบบุคคลประกอบสถานที่หรือวัตถุ

  การเผชิญสืบต้องเสียค่าธรรมเนียม

  คู่ความตกลงวิธีการสืบพยาน

บทที่10 การสืบพยานโดยทำบันทึกถ้อยคำ

บทที่11 การส่งประเด้น

  ในกรณีเป็นฝ่ายขอส่งประเด็น

  ในกรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งขอส่งประเด็น

  การฟังประเด็นกลับ

  การตระเตรียมให้สอบข้อเท็จจริง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE