คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

฿330

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

ผู้แต่ง

อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2560

จำนวนหน้า

308 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

9786162696404

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ
  

   ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบบรรยายส่วนของกฎหมายว่าด้วยบุคคลตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ภาคการศึกษาปลาย ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ณ ช่วงเวลาดังกล่าว กฎหมายว่าด้วยบุคคลยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว โดยในการบรรยายนั้น ข้าพเจ้าได้พยายามค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายให้กับนิสิต

   ต่อมา เมื่อได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ส่งผลให้มีการแยกกฎหมายว่าด้วยบุคคลออกจากกฎหมายการสอนได้เพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลา จึงเห็นสมควรได้นำมาเรียบเรียง วิเคราะห์ และศึกษาเพิ่มเติม ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากข้อสงสัยที่ข้าพเจ้าได้พบเจอด้วยตัวเองและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากคำถามและข้อสงสัยของนิสิตที่ศึกษาในแต่ละปี โดยข้าพเจ้าได้พยายามหาคำตอบในประเด็นต่าง ๆ ทั้งจากการศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี หลักกฎหมายที่ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศทั้งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ และ ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ประกอบกับแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไทยมากที่สุดที่ข้าพเจ้าจะกระทำได้ ด้วยระลึกอยู่เสมอว่ากฎหมายว่าด้วยบุคคลเป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญยิ่งของการศึกษาวิชากฎหมายในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

   ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามตรวจทานต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดแต่เข้าใจว่าจะยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มาก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ศึกษากฎหมายสมดังความตั้งใจของข้าพเจ้า

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นายสาริศ พันธ์ุนรา และ นางสาวอิสรีย์ เจียมทรัพย์ นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สละเวลาช่วยสืบค้นและตรวจทานข้อมูลต่าง ๆ อย่างอุตสาหะ อีกทั้งขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอันเป็นที่รักยิ่ง ที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายแก่ข้าพเจ้าเสมอมา

   ท้ายที่สุด หนังสือเล่มนี้มิอาจสำเร็จลงได้ หากขาดการสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจจากบิดามารดา พี่และน้องของข้าพเจ้า ผู้ให้ความรักและความปรารถนาดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว สำหรับคำชี้แนะต่าง ๆ อีกทั้งขอขอบคุณ ด.ญ.พลิน และ ด.ช.พล ผู้ซึ่งเป็นแรงใจสำคัญในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

กุมภาพันธ์ 2560

  

การเริ่มต้นและสิ้นสุดสภาพบุคคล การระบุตัวบุคคล การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ คนสาบสูญ ความสามารถตามกฎหมาย 

บทที่1การเริ่มต้นและการสิ้นสุดสภาพบุคคล

ข้อความเบื้องต้น

1.การเริ่มต้นสภาพบุคคล

 1.1 แนวคิดและความเป็นมา

 1.2 การเริ่มต้นสภาพบุคคล

 1.2.1การคลอด

 1.2.2. การอยู่รอดเป็นทารก

2.สิทธิของทารกในครรภ์มารดา

 2.1 แนวคิดและความเป็นมา

 2.2 ข้อพิจารณาเรื่องสิทธิของทารกในครรภ์มารดา

 2.2.1ความหมายของคำว่าทารกในครรภ์มารดา 

(Child en vente sa mere)

2.2.2เงื่อนไขของการคุ้มครอง

2.2.3สิทธิได้รับการคุ้มครอง

2.2.3.1 สิทธิในการเป็นทายาทรับมรดก

2.2.3.2สิทธิในการรับประโยชน์ตามหลักนิติกรรมสัญญา

2.2.3.3 สิทธิในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด

 3.การสิ้นสภาพบุคคล

3.1หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องการตาย

3.1.1การตายโดยธรรมชาติ(NaturalDeath)

3.1.2สมองตาย(BrainDeath)

3.1.3การตายตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายหรือการสาบสูญ

 3.2การมีผลของการสิ้นสภาพบุคคล

4.การนับอายุและข้อสันนิษฐานวันเกิดของบุคคล

 4.1การนับอายุและการกำหนดวันเกิด

 4.1.1 การนับอายุ

 4.1.2 การกำหนดวันเกิดของบุคคล

5.บทสันนิษฐานลำดับการตายของบุคคล

 5.1การมีบุคคลหลายคนตายในภยันตรายเดียวกัน

 5.2การไม่รู้ว่าใครตายก่อนตายหลัง

 5.3ข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย

บทที่ 2 การระบุตัวบุคคล

 ข้อความเบื้องต้น

1.นามหรือชื่อของบุคคล

 1.1การได้มาซึ่งชื่อและหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

1.1.1 ชื่อตัวและชื่อรอง

 1.1.1.1. การได้มา

1.1.1.2. เกณฑ์การตั้งชื่อ

 1.1.2ชื่อสกุล

 1.1.2.1 การได้มา

1.1.2.2 เกณฑ์การตั้งชื่อสกุล

1.2การคุ้มครองสิทธิในชื่อของบุคคล มาตรา 18

 1.2.1ชื่อที่ได้รับการคุ้มครอง

1.2.2 พฤติการณ์หรือเหตุแห่งการคุ้มครอง

 1.2.2.1การถูกโต้แย้งสิทธิของเจ้าของชื่อ

1.2.2.2การใช้ชื่อเดียวกันโดยไม่มีอำนาจ

1.2.3มาตรการที่กฎหมายคุ้มครอง

 2. ภูมิลำเนา 

 2.1แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภูมิลำเนา

2.1.1หลักการมีภูมิลำเนาของบุคคล

2.1.2จำนวนภูมิลำเนาของบุคคล

2.1.2.1หลักที่ว่าบุคคลมีภูมิลำเนาได้ดพียงหนึ่งแห่ง

2.1.2.2หลักที่ว่าบุคคลมีภูมิลำเนาได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

 2.2ภูมิลำเนาของบุคคลตามประมาลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

 2.2.1.1หลักเกณฑ์ของภูมิลำเนาตามมาตรา 37

 2.2.1.2กรรีมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งหรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป้นปกติหลายแห่ง

 2.2.1.3กรณีไม่ปรากฎภูมิลำเนา

 2.2.1.4กรณีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือครองชีพในการเดินทางไปมา

 2.2.1.5กรรีเปลี่ยนภูมิลำเนา

 2.2.1.6ภูมิลำเนาเฉพาะการ

 2.2.2ภูมิลำเนาที่กฎหมายกำหนด

 2.2.2.1ภูมิลำเนาตามกฎหมายอันเกิดจากการอยู่ภายใต้อำนาจปกครองดูแลของบุคคลอื่น

 2.2.2.2ภูมิลำเนาตามกฎหมายอันเิดจากเหตุผลด้ารฃนการดำเนินชีวิต

บทที่ 3 การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่

ข้อความเบื้องต้น

1. การเป็นผู้ไม่อยู่

2. กรณีผู้ไม่อยู่ไม่ได้ตั้งตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปไว้

 2.1 หลักเกณฑ์การปรับใช้มตรา48

2.1.1การไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ดดยไม่รู้แน่ว่าเป็นตายร้ายดียังไง

2.1.2ปราศจากการตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้

2.2 ผู้มีสิทธิร้องขอ

 2.2.1ผู้มีส่วนได้เสีย

 2.2.2พนักงานอัยการ

 2.3ศาลมีคำสั่งเพื่อจัดการทรัพย์สิน 

 3. การนำมาตรา 48 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 49

 3.1 เหตุแห่งการปรับใช้มาตรา 49

 3.2 อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สิน

3.2.1หน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่

3.2.2หน้าที่อันเกิดจากคำสั่งของศาล

 3.2.2.1การจัดหาประกันอันสมควร

 3.2.2.2การแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สิน

3.2.3อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป

3.2.4กรอบอำนาจกรณีที่ผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนรับมอบอำนาจเฉพาะการไว้

3.2.5นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

3.3บำเหน็จของผู้จัดการทรัพย์สิน

3.4การสิ้นสุดลงของการเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน

3.4.1เหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้ไม่อยู่ 

3.4.2เหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการทรัพย์สิน 

3.5ผลสืบเนื่องจากการสิ้นสุดความเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน

4.กรณีผู้ไม่อยู่ตั้งคัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปไว้

 4.1การนำมาตรา 48 มาบังคับใช้กับตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไป ในมาตรา 49

 4.2การทำบัญชีทรัพย์สิน

บทที่ 4 คนสาบสูญ

ข้อความเบื้องต้น

1.แนวคิดทางกฎหมายในเรื่องการสาบสูญ

2.หลักกฎหมายเรื่องบุคคลสาบสูญ

 2.1 หลักเกณฑ์ของการสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

 2.1.1 เหตุในการร้องขอ

 2.1.2 ระยะเวลาของการไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่

 2.1.2.1ระยะเวลา 5 ปี

 2.1.2.2ระยะเวลา 2 ปี

 2.1.3 ผู้มีสิทธิร้องขอต่อศาล

 2.1.3.1ผู้มีส่วนได้เสีย

 2.1.3.2พนักงานอัยการ

2.2 ผลของคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

 2.2.1ตายโดยผลของกฎหมาย

 2.2.2เวลาที่คำสั่งให้เป็นคนสาบสูญมีผล

 2.2.3การประกาศคำสั่งศาลในราชกิจจานุเบกษา

 2.3 คำสั่งเพิกถอนให้เป็นคนสาบสูญและผลทางกฎหมาย

 2.3.1เหตุในการเพิกถอนคำสั่ง

2.3.1.1บุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญยังมีชีวิตอยู่

2.3.1.2บุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญตายในเวลาอื่น

 2.3.2ผู้มีสิทธิร้องขอ

 2.3.3ผลของการสั่งถอนคำสั่ง

บทที่ 5 ความสามารถตามกฎหมายของบุคคล

ข้อความเบื้องต้น

1.ผู้เยาว์

1.1.1การบรรลุนิติภาวะโดยอายุ

1.1.2การบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

 1.1.2.1กรณีผู้เยาว์อายุ 17 ปี

 1.1.2.2กรรีผู้เยาว์อายุไม่ถึง 17 ปี

 1.2ผลของการบรรลุนิติภาวะ

 1.3ผู้เยาว์กับการทำนิติกรรม

1.3.1ความยินยอมให้ทำนิติกรรม

1.3.2ผู้แทนโดยชอบธรรมที่มีสิทธิให้ความยินยอม

 1.3.2.1ผู้ใช้อำนาจปกครอง

 1.3.2.2ผู้ปกครอง

 1.3.3 วิธีการให้ความยินยอม

 1.3.4 นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำได้ดดยไม่ต้องขอความยินยอม

 1.3.4.1นิติกรรมที่เป็นแต่คุณหรือประโยชน์ต่อผู้เยาว์

 1.3.4.2นิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัว

 1.3.4.3นิติกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรของผู้เยาว์

1.3.5 การขอความยินยอมสำหรับการทำนิติกรรมเฉพาะเรื่อง

1.3.5.1ความยินยอมในการจำหน่ายทรัพย์สิน

1.3.5.2ความยินยอมให้ประกอบธุรกิจหรือทำสัญญาเป็นลูกจ้าง

1.3.6 นิติกรรมบางประเภทผู้แทนดดยชอบธรรมไม่อาจใหความยินยอมได้

1.3.6.1นิติกรรมตามมาตรา 1574 

1.3.6.2นิติกรรมตามมาตรา 1575

2.คนไร้ความสามารถ

2.1แนวคิดทางกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองคนไร้ความสามารถ

2.1.1ผู้อนุบาลที่เกิดจากการแต่งตั้งของศาล

2.1.2ผู้อนุบาลที่เกิดจากการแสดงล่วงหน้าของบุคคลที่ตกเป็นคนไร้ความสามารถ

 2.2หลักเกณฑ์ตามกฎหมายของการสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

 2.2.1เหตุแห่งการร้องขอ

 2.2.2บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอ

2.2.2.1บุคคลตามมาตรา 28

2.2.2.2ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 1610 

2.2.3ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

 2.3ผลของการเป็นคนไร้ความสามารถ

 2.3.1ต้องอยู่ในการอนุบาล

2.3.1.1ผู้ที่จะเป็นผู้อนุบาลและอำนาจหน้าที่

 2.3.2คนไร้ความสามารถไม่อาจทำนิติกรรมได้เอง

 2.4การเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

3.คนเสมือนไร้ความสามารถ

 3.1 หลักเกณฑ์ตามกฎหมายของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.1.1เหตุแห่งการร้องขอ

 3.1.1.1มีเหตุบกพร่อง

 3.1.1.2ไม่สามารถจัดการงานของตนได้

 3.1.2 บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอ

3.1.2.1บุคคลตามมาตรา 28 

3.1.2.2ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 1610

 3.1.3การพิจารณาของศาล

3.1.3.1ศาลพิจารณาคำร้องขอตามมาตรา 32 

3.1.3.2ศาลพิจารณาคำร้องขอตามมาตรา 33

3.2 ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.2.1การอยู่ในความพิทักษ์

3.2.2ผู้ที่จะเป็นผู้พิทักษ์และอำนาจหน้าที่ 

3.2.3กิจการที่คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอม ตามมาตรา 34

 3.3 การเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

4.การคุ้มครองบุคคลวิกลจริตตามมาตรา 30

 4.1มีการทำนิติกรรมขณะที่จริตวิกล

 4.2คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต

5.ผลของการทำนิติกรรมโดยผู้ที่ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมายบรรณานุกรม

ภาคผนวก

-ตัวอย่างคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ

-ตัวอย่างคำสั่งศาลให้เพิกถอนจากการเป็นคนไร้ความสามารถ

-ตัวอย่างคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

-ตัวอย่างคำสั่งศาลให้เพิกถอนจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

-ตัวอย่างคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ

-ตัวอย่างคำสั่งศาลให้เพิกถอนจากการเป็นคนสาบสูญ

-ประกาศแพทย์สภาที่ 7/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย

-คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 กรณี พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พศ 2505

 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

-พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พศ 2505

-พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที 2) พศ 2530

-พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที 3) พศ 2548

-คำพิพากษาฎีกาที่ 4200/2559 (วินิจฉัยเรื่องสมองตาย)

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์

Promotion

โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
Valid from 01/04/2563 to 30/04/2563
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
Valid from 31/03/2563 to 30/04/2563
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
Valid from 26/03/2563 to 30/04/2563

Best Seller

แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
สินค้าไปรษณีย์
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE