สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน ชยาธร เฉียบแหลม

฿400

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน ชยาธร เฉียบแหลม

ผู้แต่ง

ชยาธร เฉียบแหลม

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560

จำนวนหน้า

540 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

   สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามแนวการจดบันทึกสาระความรู้โดยย่อไว้ข้างตัวบทกฎหมายของผู้เขียน โดยเฉพาะการจดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลรัษฎากรพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายอื่นที่ใช้เป็นประจำ ซึ่งผู้เขียนได้จดคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา คำวินิจฉัย และสาระความรู้จากการอ่านตำราไว้ ตั้งแต่สมัยอ่านหนังสือสอบเนติบัณฑิตไทย ผู้ช่วยผู้พิพากษา และกระทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะผ่านมานับสิบปี ผู้เขียนก็ยังคงต้องนำกฎหมายที่มีการจดบันทึกนี้ติดตัวไว้ใช้งานเสมอ เพราะคุ้นเคย ค้นหาได้ง่าย และมักจะพบคำตอบที่ต้องการ ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าหากนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือผู้ที่ต้องการใช้ในการทบทวนความรู้ แต่การจัดพิมพ์จำต้องทำการเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ และสอบทานเนื้อหาใหม่ เพื่อให้ได้สาระความรู้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลาดำเนินการมาก การจัดทำทุกฉบับในคราวเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ ผู้เขียนจึงจัดทำกฎหมายที่ใช้งานประจำและมีเนื้อหาไม่มากก่อน ส่วนกฎหมายอื่นจะทยอยจัดทำออกมาในภายหลัง ซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายที่ใช้งานประจำและมีเนื้อหาไม่มากจึงจัดทำก่อน ส่วนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวเนื่องกับประมวลกฎหมายที่ดิน และมักต้องใช้พิจารณาประกอบกัน จึงได้จัดทำเพิ่มเข้ามาด้วย ทั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นการใช้งานมิได้มุ่งหมายต่อการอ้างอิงเชิงวิชาการ จึงจัดรูปแบบในลักษณะการบันทึกสาระสังเขปไว้ข้างบทมาตราที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ “หัวเรื่อง” ประจำมาตราไว้โดยอ้างอิงเลขที่คำวินิจฉัยหรือแหล่งที่มาของข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน สำหรับสาระความรู้ที่เห็นว่าสำคัญแต่มีรายละเอียดมากได้จัดแยกไว้เป็นในแนบ นอกจากนี้ได้แนบกฎระเบียบที่ใช้ประจำของกฎหมายแต่ละฉบับเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผู้อ่านที่ต้องการค้นคำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือความเห็นฉบับเต็ม ส่วนที่อยู่ในข่ายงานของศาลยุติธรรมค้นหาที่เว็บไซต์ http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/s... ส่วนที่อยู่ในข่ายงานของศาลปกครองสูงสุดค้นหาได้ที่เว็บไซต์ http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/s... สำหรับบันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาค้นหาได้ที่เว็บไซต์ http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/s...

ชยาธร เฉียบแหลม

นครพนม, 2559

   

สารบัญ

บัญชีอักษรย่อ คำย่อ และชื่อย่อของกฎหมายที่ใช้ในหนังสือนี้

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินของอธิบดีกรมที่ดิน)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดวิธีการรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว กับเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทานที่ดินของรัฐ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งที่ดินในเขตสำรวจตามประกาศของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดที่ดินขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินใกล้เคียงให้มาระวังแนวเขต และรับรองแนวเขต หรือคัดค้านการรังวัดสอบที่ดินเฉพราะรายตามมาตรา 64 ทวิ)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโแนดที่ดิน)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลที่ดิน พ.ศ. 2497 (กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย)

กฎกนะทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยุ่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ.2545

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารนาเพิกถอนหรือแก้ไขการออดโแนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.2553

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 635/2547 เรื่องอายัดที่ดิน

ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการแจ้งและออกคำสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ใช้บังคับ

ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง

ระเบียบของคณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประดยชนืร่วมกัน

ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2529) ว่าด้วยกรณีจำเป็นสำหรับการอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นการเฉพาะรายในท้องที่ที่กำหนดให้มีการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรองรับการทำประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศตามมาตรา 58 ตรี

ระเบียบของคณะกรรมจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2532) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.2548

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยมรดก พ.ศ.2548

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสารและการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2556

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2555

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอรังวัด การนัดรังวัดและการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเฉพาะราย พ.ศ.2547

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล พ.ศ.2528

ใบแนบ 1 : สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดิน

สาระเพ่มเติม 1 : ที่ดินเอกชน

สาระเพิ่มเติม 2 : ที่ดินรัฐ

สาระเพิ่มเติม 3 : กฎหมายพิเศษที่กำหนดวิธีการถอนสภาพหรือการโอนที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นอย่างอื่น

สาระเพิ่มเติม 4 : ทบวงการเมือง

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหา ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

ใบแนบ 2 : สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

สาระเพิ่มเติม 1 : สิ่งที่เป้นราชพัสดุ และข้อยกเว้น

สาระเพิ่มเติม 2 : หน่วยงานที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

สาระเพิ่มเติม 3 : กฎหมายพิเศษที่มีพระราชบัญญัติยกเว้นการเป็นี่ราชพัสดุ หรือใช้อำนาจหน่วยงานของรัฐปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

สาระเพิ่มเติม 4 : การได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ

สาระเพิ่มเติม 5 : กฎหมายที่ให้สิทธิรัฐวิสาหกิจใช้ที่ราชพัสดุ

สาระเพิ่มเติม 6 : กฎหมายพิเศษที่กำหนดวิธีการถอนสภาพหรือการโอนที่ราชพัสดุเป็นอย่างอื่น

สาระเพิ่มเติม 7 : การขอคืนที่ราชพัสดุ

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511

ใบแนบ 3 : คำพิพากษา คำวินิจฉัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

รายการราชกิจจานุเบกษา

บรรณานุกรม

ประวัติผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE