ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2561 พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

฿190

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2561 พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

ผู้แต่ง

พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : มิถุยายน 2562

จำนวนหน้า

216 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน 18.5x26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789740338208

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

หนังสือภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบัณชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาภาษีอากรให้เข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็วเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาาีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ ทุกบทเมื่อจบเนื้อหาจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทไว้ฝ฿กฝนเพิ่มความเข้าใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 

  พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

  

สารบัญ

 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร

1.ความหมายของภาษีอากร

2.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร

3.ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

4.โครงสร้างของภาษีอากร

5.การจำแนกประเภทภาษีอากร 

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal lncome Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.ความหมายของเงินได้พึงประเมิน

3.แหล่งของเงินได้

4.ประเภทของเงินได้(มาตรา 40)

5.เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

6.เงินที่ได้ประเมินแต่ละประเภทพร้อมทั้งการคำนวณหักค่าใช้จ่าย

7.การหักค่าลดหย่อน

8.การรับรู้รายได้แต่ค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

9.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

10.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

11.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate lncome Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.นิติบุคคลที่ได้รับการย้กเว้นภาษีเงินได้

3.ฐานภาษี(Tax Base) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากฐานกำไรสุทธิ

5.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

6.ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

7.ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

8.ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

9.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Addad Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3.วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.กำหนดเวลาจดทะเบียน

5.กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point)

7.ฐานภาษี (Tax Point) มาตรา 79

8.หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

10.เอกสารหลักฐาน

11.กิจการที่ได้รับการผ่อนปรนไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

12.อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา

13.การคำนวณภาษี

14.กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการชำระภาษี

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ(Specific Business Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

2.การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

4.ฐานภาษี (Tax Base) และอัตราภาษี (Tax Rate)

5.หน้าที่ของผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

6.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

7.การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

8.กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

9.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 6 อากรแสตมป์ (Stamp)

1.ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์

2.ผู้มีน้าที่เสียอากรแสตมป์

3.วิธีการเสียอากรแสตมป์

4.การขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

5.การยกเว้นอากรแสตมป์

6.ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ

7.ข้อเสียของตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์

8.การขอคืนเงินอากรแสตมป์

แบบฝึกหัดท้ายบท

บรรณานุกรม

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

The Comprehensive Case Study

ประวัติผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE