ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2561 พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

฿190

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2561 พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

ผู้แต่ง

พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : มิถุยายน 2562

จำนวนหน้า

216 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน 18.5x26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789740338208

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

หนังสือภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบัณชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาภาษีอากรให้เข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันรวดเร็วเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาาีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ ทุกบทเมื่อจบเนื้อหาจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทไว้ฝ฿กฝนเพิ่มความเข้าใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 

  พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

  

สารบัญ

 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร

1.ความหมายของภาษีอากร

2.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร

3.ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

4.โครงสร้างของภาษีอากร

5.การจำแนกประเภทภาษีอากร 

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal lncome Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.ความหมายของเงินได้พึงประเมิน

3.แหล่งของเงินได้

4.ประเภทของเงินได้(มาตรา 40)

5.เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

6.เงินที่ได้ประเมินแต่ละประเภทพร้อมทั้งการคำนวณหักค่าใช้จ่าย

7.การหักค่าลดหย่อน

8.การรับรู้รายได้แต่ค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

9.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี

10.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

11.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate lncome Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.นิติบุคคลที่ได้รับการย้กเว้นภาษีเงินได้

3.ฐานภาษี(Tax Base) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากฐานกำไรสุทธิ

5.ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

6.ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

7.ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

8.ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

9.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Addad Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

3.วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.กำหนดเวลาจดทะเบียน

5.กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point)

7.ฐานภาษี (Tax Point) มาตรา 79

8.หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

10.เอกสารหลักฐาน

11.กิจการที่ได้รับการผ่อนปรนไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

12.อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางอาญา

13.การคำนวณภาษี

14.กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการชำระภาษี

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ(Specific Business Tax)

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

2.การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

4.ฐานภาษี (Tax Base) และอัตราภาษี (Tax Rate)

5.หน้าที่ของผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

6.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

7.การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

8.กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

9.สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

แบบฝึกหัดท้ายบท

 

บทที่ 6 อากรแสตมป์ (Stamp)

1.ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์

2.ผู้มีน้าที่เสียอากรแสตมป์

3.วิธีการเสียอากรแสตมป์

4.การขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

5.การยกเว้นอากรแสตมป์

6.ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์และการไม่ออกใบรับ

7.ข้อเสียของตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์

8.การขอคืนเงินอากรแสตมป์

แบบฝึกหัดท้ายบท

บรรณานุกรม

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

The Comprehensive Case Study

ประวัติผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE