กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย ชาญชัย แสวงศักดิ์

฿420

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย ชาญชัย แสวงศักดิ์

ผู้แต่ง

ชาญชัย แสวงศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ : 5 : กรกฎาคม 2560

จำนวนหน้า

496 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162695919

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

      ผู้เขียนได้รับแจ้งว่าหนังสือ “กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย” พอมพ์ครั้งที่ 4 ได้จำหน่ายหมดแล้ว ผู้เขียนจึงได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

      ความดีของหนังสือเล่มนี้ ถ้าจะพอมีอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้แก่ปูชนียบุคคลซึ่งได้มีคุณูปการต่อกฎหมายมหาชนของไทยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เขียนได้นำวรรณกรรมของท่านมาอ้างอิงไว้ในหนังสือเล่มนี้

      สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนอย่างเข้มแข็งตลอดมา

   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

พฤษภาคม 2560

  

สารบัญ

  

บทนำ : ข้อพิจารณเบื้องต้น

ส่วนที่ 1 ระบบกฎหมายที่สำคัญซึงมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย

1. ลักษณะสำคัญและกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกำหมายทั้งสอง

2. ความแตกต่างระหว่างระหว่างระบบกฎหมายทั้งสอง

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของกฎหมายในระบบกฎหหมายทั้งสอง

ส่วนที่ 2 ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย

1. ความยหมายของกฎหมาย

2. การแบ่งประเภทของกฎหมาย

ส่วนที่ 3 การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

1. ที่มาและพื้นฐานในการแบ่งแยก

2. เกณฑ์ในการแบ่งแยก

3. ผลของการแบ่งแยก

ส่วนที่ 4 ความหมายของกฎหมายมหาชนและการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน

1. ความหมายของกฎหมานมหาชน

2. การแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน

ภาค 1 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ

บทที่ 1 สมัยโบราณ

ส่วนที่ 1 ยุคอารธรรมกรีก

1. แนวความคิดของเปลโต้

2. แนวความคิดของอริสโตเติล

ส่วนที่ 2 ยุคอารยธรรมโรมัน

1. ยุคอารยธรรมโรมันโบราณ

2. ยุคอารยธรรมกรีกในโรม

3. ยุคคลาสสิค

4. ยุคขุนนางนักปกครอง

บทที่ 2 สมัยที่ระบบการปกครองเป็นราชอาณาจักร

 ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในฝรั่งเศส

1. แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนใน"สมัยกลาง"

2. แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนใน"สมัยใหม่"

3. มรดกทางกฎหมายมหาชนที่ได้จากฝรั่งเศสในสมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร

ส่วนที่ 2 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในเยอรมัน

1. แนวความคิดของเยอรมันว่าด้วย"รัฐ-เจ้าชาย"

2. รัฐที่มีการจัดระเบียบสังคมอย่างเป็นระบบ

3. จากรํฐที่เป็นบุคคลธรรมดาไปเป็นรํบที่เป็นนิติบุคคล

ส่วนที่ 3 แนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในประเทศอังกฤษ

1. ความเป็นมาของระบบกฎหมายอังกฤษ

2. ความพ่ายแห้ของระบอบสมบรูณาญสิทธิราชย์

3. หลักความเป็นใหญ่ของกฎหมาย

บทที่ 3 สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ

ส่วนที่ 1 ต้นแบบของสหรัฐอเมริกา

1. อำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน

2. อำนาจที่ถูกจำกัด

ส่วนที่ 2 ต้นแบบของฝรั่งเศส

1. อำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ

2. อำนาจของรัฐ

ภาคที่ 2 สถาบันและหลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน

บทที่ 1 สถาับนรัฐ

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรัฐ

1. ดินแดน

2. ประชากร

3. อำนาจอธิปไตยทางการเมือง

ส่วนที่ 2 สถานะทางกฎหมายของรัฐ : ความเป็นิติบุคคลของรัฐ

1. สถานะภาพทางกฎหมายของรัฐในต่างประเทศ : รัฐเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ

2.สถานะภาพทางกฎหมายของรัฐในประเทศไทย : ปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกันของนักกฎหมายไทย

ส่วนที่ 3 หน้าที่ของรัฐ

1. การวิเคราะห์หน้าที่ของรัฐทางนิตินัย

2. วิวัฒนาการบทบาทของรัฐ

ส่วนที่ 4 รูปแบบของรัฐ

1. รัฐเดี่ยว

2. รัฐใหญ่ที่ประกอบด้วยรัฐย่อย

ส่วนที่ 5 ทฤษฎีที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับรัฐและอนาคตของปรากฎการณ์รัฐ

1. ทฤษฎีที่อธิบายว่ารัฐปรากฎการณ์ของการใข้กำลังบังคับ

2. ทฤษฎีที่อธิบายว่าเป็นปรากฎการณ์ของการสมัครใจ

บทที่ 2 สถาบันของรัฐ

ส่วนที่ 1 การแบ่งแยกสถาบันภายในรัฐ

1. การแบ่งแยกสถาบันภายในของรัฐตามวิถีดั้งเดิม

2. ข้อจำกัดของการแบ่งแยกตามวิธีดั้งเดิม

ส่วนที่ 2 ความสำคัญของสถาบันตุลาการ

1. ความหมายของสถาบันตุราการ

2. การแบ่งประเภทของสถาบันทางตุลาการ

3. องค์กรวินิจฉัยคดีทางกฎหมายมหาชน

บทที่ 3 หลักการที่เป็นรากฐานทางการเมืองของกฎหมายมหาชน

ส่วนที่ 1 กฎหมายมหาชนกับอำนาจทางการเมือง

1. อำนาจทางการเมือง

2. การใช้อำนาจทางการเมืองเป็นสถาบัน : รัฐ

ส่วนที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย

1. อำนาจสูงสุดเป็นของพระเจ้า

2. อำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์

3. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

4. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

5. อำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภา

ส่วนที 3 การคัดเลือกผู้ทรงอำนาจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจทางการเมือง

1. การเลือกผู้ทรงอำนาจทางเมือง

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อำนาจของประชาชน

ส่วนที่ 4 ระบบการเมืองสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.co.th

1. ความพยายามในการจัดแบ่งประเภทของระบบการเมืองแบบเก่า

2. ความพยายามในการจัดแบ่งประเภทของระบบการเมืองแบบใหม่

3. การจัดแบ่งของระบบการเมืองบนพื้นฐานของหลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย

บทที่ 4 หลักการที่เป็นรากฐานทางกฎหมายของกฎหมายมหาชน

ส่วนที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย

1. กำเนิดทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย

2. ความหมายและสาระสำคัญของการแบ่งแยกการการใช้อำนาจอธิปไตย

ส่วนที่ 2 หลักการเคารพลำดับชั้นของกฎเกณฑ์ทางการเมือง

1. หลักความชอบด้วรัฐธรรมนูญ

2. หลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติรัฐ

3. กฎหมายที่เป็นแหล่งที่มาและข้อจำกัดอำนาจของององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร

ส่วนที่ 3 หลักความรับผิดชอบ

1. ความรับผิดชอบทางการเมือง

2. ความรับผิดชอบทางการเมืองและการคลัง

ภาค 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยในสมัยโบราณก่องสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายกฎหมายมหาชนในสมัยสุโขไทย

1. แนวความคิดแบบพ่อปกครองลูก

2. แนวความคิดแบบธรรมดา

3. แนวความคิดแบบสมมติเทพ

ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในสมัยอยุธยา

1. แนวความคิดเกี่ยวกับกษัตริย์และอำาจในการปกครอง

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ

2.1 สมัยอยุธยาตอนต้น

2.2 สมันอยุธยาตอนปลาย

ส่วนที่ 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในสมัยธนบุรี

ส่วนที่ 4 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

1. แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3

2. แนวความคิดของกฎหมายมหาชนในรัชกาลที่ 4 

บทที่ 2 วิวัฒนากานของกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส่วนที่ 1 สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาแนวความคิดทางกฏหมายในรัชสมัยขิงพระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยูหัว

1. สัมพันธภาพเชิงอำนาจในระหว่างชนชั้นปกครอง : ความพยายามในการรวมอำนาจเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์

2. ความบกพร่องของระบบดั่งเดิม

3. การเสื่อมถอยของแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนดั้งเดิม

4. ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันออกซึ่งมีข้อตำหนิกฎหมายและศาลไทย

4.1 ความสัมพันการประเทศตะวันตก

4.2 ข้อตำหนิของกฎหมายและศาลไทย

ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการของแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. แนวความคิดทางกฎหมามหาชนในสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2411 ถึง พ.ศ.2428

1.1 การดำเนินการเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่องค์พระมหากษัตริย์

1.2 การจัดตั้งองค์กรที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

1.3 การรวมศูนย์อำนาจด้านการคลัง

1.4 การำกหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ

2. แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2429 ถึง พ.ศ.2453

2.1 การสร้างกฎเกณฑ์ในการสืบราชสมบัติ

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการวางหลักการบริหารที่ดีในระบบราชการ

2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของรัฐ

2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางการปกครองของรัฐและประชาชน

2.6 การปฏิรูปการศาลไทย

2.7 การปฏิรูประบบกฎหมายไทย

2.8 การศึกษากฏหมายและการสร้างนักกฎหมายไทย

บทที่ 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1.1 ความต่อเนื่องของรัฐสมบูรณาญษสิทธราชย์

1.2 พระราชดำริเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครอง

2. การปฏิรูประบบกฎหมาย

2.1 การร่างประมวลกฎหมายแพ่งแลพานิชย์

2.2 การร่างประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา

3. การจัดตั้งกรมร่างกฎหมาย

4. การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและการฝึกอบรมนักกฎหมาย

4.1 การเปลี่ยนแปรงระบบการศึกษากฎหมายจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เป็นระบบประมวลกฎหมาย

4.2 การเผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในรัชสมัยของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475

1. สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองในขณะที่ขึ้นครองราชย์

2. พระราชดำริเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การใช้อำนาจรัฐภายใต้ระบอบสมบูรญาณาสิทธิราชย์

2.1 แนวความคิดในการจัดตั้งสภากรรมการองคมนตรี

2.2 แนวความคิดในการจัดตั้งอภิัรฐมนตรี

2.3 แนวความคิดในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น

3. การเผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

4. การจัดตั้งร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประทานให้แก่ประชาชน

4.1 ครั้งแรกในตอนต้นรัชกาล

4.2 ครั้งที่สองในตอนปลายรัชกาล

5. แนวความคิดในการปฏิเสธอำนาจรัฐในระบอบสมบูรญาณาสิทธิราชย์ ของนายปรีดี พนมยงค์

5.1 แนวความคิดในช่วงที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

5.2 การเผยแพร่แนวความคิดภายหลังกลับมาประเทศไทย

6. แนวความคิดในการประฏิเสธอำนาขรัฐในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ของคณะราษฎร

บทที่ 4 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนภายหลังเปลี่ยนแปงการปกครองใน พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในช่วงที่ราษฎรมรอำนาจทางการเมืองระหว่าง พ.ศ.2475 -พ.ศ.2477

1.การเปลี่ยนแปรงการปกครองโดยคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475

2.แนวความคิดในการปฏิเสธอำนาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

2.1 แนวความคิดที่ปรากฎในประกาศคณะราษฎรฉบับแรก

2.2 แนวความคิดของคณะผู้รักษาพระนตรฝายทหาร

3.การผสมผสานแนวความคดิดอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับพระมหากษัตริย์

3.1 การจำกัดพราราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ

3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

4. แนวความคิดการปฏิเสธการใช้อำนาจรํบโดยประชาชน

5. การปฏิรูประบบกฎหมาย

5.1 การร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

5.2 การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

6. การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและการฝึกอบรมนักกฎหมาย

7. การจัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา

7.1 แนวความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา

7.2 การจัดตั้งองค์กรและอำนาจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา

7.3 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายและการรับปรึกษาให้ความเห็นด้านกฎหมายแต่มิได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง

ส่วนที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนภายหลังจากที่คณะราษฎรได้พ้นจากอำนาจทางการเมืองแล้วจนถึงปัจจุบัน

1. แนวความคิดอำนาจนิยมในยุคชาตินิยมของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

1.1 การสร้างเสริมความรู้สึกชาตินิยม

1.2 การต่อต้านชาวจีน

2. แนวความคิดอำนาจนิยมในระบบเดร็จการในยุคของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

2.1 การสร้างความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจรัฐ

2.2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

3. แนวความคิดประชาธปไตยเสรีนิยมตามข้อเรียกร้องของประชาชนในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา2516

4. แนวความคิดอำนาจนิยมในระบอบเผด็จการในสมัยรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์

5.การประนีประนอมระหว่างแนวความคิดอำนาจเสรีกับกับแนวความคิดประชาธิปไตยเสรนิยมในระบอบกึ่งประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

6. แนวความคิดอำนาจนิยมในระบอบเผด็จการในยุคของคณะรักษาความสงบเรีบยร้อยของชาติ

7. การประนีประนอมระหว่างแนความคิดอำนาจนิยมกับแนวความคิดประชาธิปไตยนิยมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทะศักราช 2534

8. ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

8.1 กรอบความคิดพื่้นฐานสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.co.th

8.2 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

9. การรัฐประหารและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

9.1 การทำรัฐล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอษณษจักรไทย พุทธศักราช 2540

9.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2

11. การทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธสักราช 2557

11.1 การทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

11.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

12. สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

บทที่ 5 อุปสรรคของการพัฒนากฎหมายมหาชนและการพัฒนานักกฎกมายมหาชนในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา

ส่วนที่ 1 กฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศ

1.กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ

1.1 กฎหมายกับการเมืองการปกครอง

1.2 วิกฤติการณ์ทางกฎหมายในสังคมไทย

1.3 ปัญหาที่ท้าทายและรอารแก้ไข

2.กฎหมายปกครองกับการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 2 อุปสรรคของการพัฒนากำหมายมหาชนในประเทศไทย

1. การแบ่งประเภทกฎหมายในประเทศไทย

1.1 การแบ่งประเภทกฎหมายในรัชสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1.2 แการแบ่งประเภทกฎหมายและสภาพกฎหมายมหาชนภายหลังการเปลี่ยนแปรงการปกครองใน พ.ศ.2475

2. ความสับสนในแนวความคิดของกฎมายมหาชนไทย

2.1 สาเหตุของการสับสนในแนวความคิดของกฎหมายมหาชนไทย

2.2 ผลกระทบที่เกิดจากความสับสนของแนวคิดในกฎหมายมหาชนไทย

ส่วนที่ 3 อุปสรรคของการพัฒนานักกฎหมายมหาชนในไทยในอดีตที่ผ่านมา

1. กรไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายมหาชนในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในอดีตที่ผ่าน

มา

1.1 สภาพปัญหาในอดีตที่ผ่านมา

1.2 แนวทางการแก้ไข

2. การไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายมหาชนในการแข่งขันสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งอื่นที่ต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมหาชนในส่วนราชการต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา

2.1 สภาพปัญหาในอดีตที่ผ่านมา

2.2 แนวทางการแก้ไข

3. การสูญเสียบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมายระบบราชการของฝ่ายบริหารให้แก้ระบบผู้พิพากษา-อัยการ อันเนื่องมาจากระบบอัตราค่าตอบแทนที่ยังมีการเลื่อมล่ำกันอยู่มาก

4. การพัฒนานักกฎหมายมหาชน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

4.1 มุมมองของอดีตผู้บริหารระดับสูง

4.2 ทิศทางการพัฒนาของกฏหมายมหาชนในระยะต่อไป

บทสรุปของผู้เขียน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE