กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

฿200

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

ผู้แต่ง

เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2560

จำนวนหน้า

218 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างการรับผิดในทางอาญา การการะทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด การสำคัญผิดในบางกฎหมายอาญา การกระทำมีกฎหมายยกเว้น การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ การพยายามกระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไป การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

  
คำนิยม

   หนังสือ “กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์” เรียบเรียงโดย อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล่มนี้เป็นการอธิบายกฎหมายและเนื้อหาที่ครบถ้วนในหนังสือได้มีการหมายโดยตรง ผู้เขียนใช้ถ้อยคำภาษาที่เข้าใจง่าย แต่ก็มีความหมายและเนื้อหาที่ครบถ้วนในหนังสือได้มีการอ้างอิงตำราทางวิชาการที่ได้มาตราฐานและมีคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติไว้ด้วย จึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายอาญาได้เป็นอย่างดี 

   ผมขอแสดงความชื่นชมที่อาจารย์เกียรติศักดิ์ ได้ใช้ความวิริยอุตสาหะค้นคว้าเรียบเรียงเล่มนี้ออกมาสู่วงการกฎหมายของเมืองไทย ซึ่งจะก่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายไทยอนาคตต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

กรกฎาคม 2560

  
สารบาญ

  

ส่วนที่ 1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป

บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

1.1 ความหมายของกฎหมายอาญา

1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายอาญา

1.3 สาขาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา

1.3.1 กฎหมายอาญาสารบัญญัติ

1.3.2 กฎหมายอาญาวิธีบัญญัติ

1.4 ประเภทของความผิดอาญา

1.4.1 การแบ่งประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย

1.4.2 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่การกระทำ

1.4.3 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของโทษ

1.4.4 การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี

1.5 กฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง

1.6 ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง

บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา

2.1 เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา

2.1.1 กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้ง

2.1.2 ห้ามใช้กฎหมายประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล

2.1.3 กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด

2.1.4 กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายมิได้

2.2 การใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา

2.2.1 กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายอาญาที่ใช้ในขณะกระทำผิด

2.2.2 กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิด แต่มีความแตกต่างกัน

2.3 การใช้กฎหมายอาญาในส่วนสถานที่

2.3.1 หลักดินแดน

2.3.2 หลักอำนาจลงโทษสากล

2.3.3 หลักบุคคล

2.4 การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

2.5 บุคคลที่กำฆมายอาญาใช้บังคับ

บทที่ 3 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

3.1 โครงสร้างความรับผิดอาญาของคอมมอนลอว์ (Common Law)

3.2 โครงสร้างความรับผิดอาญาของระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)

3.2.1 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศฝรั่งเศส

3.2.2 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทสเยอรมัน

3.2.3 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญาของประเทศไทย

3.3 หลักการวินิจฉัยโครงสร้างความรับผิด

3.3.1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด

3.3.2. การกระทำนั้นไม่มี “กฎหมายยกเว้นความผิด”

3.3.3. การกระทำนั้นไม่มี “กฎหมายยกเว้นโทษ”

บทที่ 4 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติเป้นความผิด

4.1 การกระทำ

4.1.1 ความหมายของการกระทำ

4.1.2 ประเภทของการกระทำ

4.2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนัั้น”

4.2.1 ผู้กระทำ

4.2.2 การกระทำ

4.2.3 วัตถุแห่งการกระทำ

4.3 การกระทำครบ “องค์ประกอบภายใน”

4.3.1 เจตนาตามความจริง

4.3.2 เจตนาโดยผลของกฎหมาย

4.3.3 การกระทำโดยประมาท

4.3.4 การกระทำโดยไม่เจตนาไม่ประมาท

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

4.4.1 ทฤษฎีเงื่อนไข

4.4.2 ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม

4.4.3 ผลของการกระทำความผิดที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น

บทที่ 5 การสำคัญผิดในทางกฎหมายอาญา่

5.1 การสำคัญผิดในตัวบุคคล

5.2 การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

บทที่ 6 การกระทำมีกฎหมายยกเว้นความผิด

6.1 กฎหมายและจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้

6.1.1 กำหมาให้อำนาจกระทำได้

6.1.2 จารีตประเพณีให้อำนาจกระทำได้

6.2 การกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ

6.2.1 แนวคิดของการป้องกัน

6.2.2 หลักเกณฑ์ของการป้องกัน

6.2.3 ผลของการป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมาย

6.3 ความยินยอมให้กระทำ

บทที่ 7 การกระทำนั้นมีกฎหมายยกเว้นโทษ

7.1 การกระทำด้วยความจำเป็น

7.1.1 ความจำเป็นเพราะอยู่ในท่บังคับ

7.1.2 ความจำเป็นเพื่อให้ตนและผู้อื่นพ้นจากภยันตราย

7.2 ความสามารถรับผิดชอบและความอ่อนอายุ

7.2.1 กระทำความผิดในขณะจิตผิดปกติ

7.2.2 การผิดในขณะมึนเมา

7.2.3 การกระทำผิดของเด็ก

7.3 การกระทำตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย

7.4 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภรรยา

บทที่ 8 เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ

8.1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป

8.1.1 ความไม่รู้กฎหมาย

8.1.2 คนวิกลจริตึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือสามารถบังคับตนเองได้บ้าง

8.1.3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง

8.1.4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต

8.1.5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท

8.1.6 ผู้กระทำความผิดอายูน้อยกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

8.1.7 เหตุบรรเทาโทษ

8.2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ

บทที่ 9 การพยายามกระทำความผิด

9.1 หลักทั่วไปของการพยายามกระทำความผิด

9.1.1 การเริ่มต้นของการกระทำความผิด

9.1.2 การลงมือกระทำผิด

9.1.3 หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด

9.1.4 ผลของการพยายามกระทำความผิด

9.2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้

9.2.1 หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้

9.2.2 ผลของการพยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้

9.3 การพยายามกระทำความผิดที่ผู้กระทำได้มีการยับยั้งหรือกลับใจ

9.3.1 หลักเกณฑ์ของการยับยั้งหรือกลับใจ

9.3.2 ผลของการที่ผู้กระทำยับยั้งหรือกลับใจ

9.4 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด

9.4.1 ความผิดที่มีพยายามไม่ได้

9.4.2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่ต้องรับโทษ

9.4.3 การพยายามกระทำความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ เท่ากับโทษในความสำเร็จและพยายามกระทำความผิดที่กฎหมายถือเป็นความผิดเช่นเดียวกับความผิดสำเร็จ

บทที่ 10 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

10.1 ตัวการ

10.1.1 เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา

10.1.2 ในระหว่งตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

10.1.3 การกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด

10.1.4 เจตนาร่วมกันในขณะกระทำความผิด

10.1.5 ความรับผิดทางตัวการ

10.2 ผู้ใช้

10.2.1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำผิด 

10.2.2 เจตนของผู้ใช้

10.2.3 ความรับผิดของผู้ใช้

10.3 ผู้ใช้ด้วยการโฆษณาหรือประกาศ

10.3.1 ลักษณะการใช้โดยวิธีการโฆษณาหรือประกาศ

10.3.2 ความรับผิดผู้ใช้ด้วยการโฆษณาหรือประกาศ

10.4 ผู้สนับสนุน

10.4.1 หลักเกณฑ์การเป็นผู้สนับสนุน

10.4.2 ความรับผิดของการเป้นผู้สนับสนุน

10.5 ขอบเขตความรับผิดของการเป้นผู้ใช้และผู้สนับสนุน

10.5.1 ผู้ถูกใช้หรือผู้รับการสนับสนุนกระทำเกินขอบเขต

10.5.2 กรณีผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเข้าขัดขวาง

10.6 เหตุส่วนตัวและเหตุลักษณะคดี

บทที่ 11 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน อายุความ

11.1 การกระทำความผิดหลายอย่าง

11.1.1 การกระทำกรรมเดียว

11.1.2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน

11.2 การกระทำความผิดอีก

11.2.1 การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกโดยทั่วไป

11.2.2 การเพิ่มโทษเพราะกระทำความผิดอีกเฉพาะอย่าง

11.3 อายุความ

11.3.1 อายุความฟ้องคดีและฟ้องขอให้กักกัน

11.3.2 อายุความล่วงเลยการลงโทษ

11.3.3 อายุความการบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย

11.3.4 อายุความสำหรับความผิดอันยอมความได้

11.4 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษและการใช้บทบัญญัติทัวไปในกฎหมายอื่น

11.4.1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

11.4.2 การใช้บทบัญญัติทั่วไปในกฎหมายอื่น

บทที่ 12 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

12.1 วัถถุประสงค์ในการลงโทษ

12.2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ

12.2.1 โทษประหารชีวิต

12.2.2 โทษจำคุก

12.2.3 โทษกักขัง

12.2.4 โทษปรับ

12.2.5 โทษริบทรัพย์สิน

12.2.6 ความระงับแห่งโทษอาญา

12.3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ

12.3.1 วิธีเพิ่มโทษ

12.3.2 วิธีลดโทษ

12.3.3 การรอการลงโทษ

12.4 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

12.4.1 กักกัน

12.4.2 ห้ามเข้าเขตกำหนด

12.4.3 การเรียกปรักันทัณฑ์บน

12.4.4 การคุมตัวไว้สถานพยาบาล

12.4.5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง

12.5 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย

12.5.1 วิธีการเพื่อความปลอดภัยให้ใช้ขณะสาลพิพากษา

12.5.2 กฎหมายที่บัญญัติภายหลังยกเลิกวิธีการเพื่อความปลอดภัย

12.5.3 กฎหมายที่บัญญัติหลังเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้มีการใช้บังคบเพื่อความปลอดภัย

12.5.4 กฎหมายที่บัญญัติภายหลังเปลี่ยนโทษมาเป้นวิธีการเพื่อความปลอดภัย

12.5.5 การสั่งเพิกถอนหรืองดการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยชั่วคราว

บรรณนุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE