กฎหมายประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว โยธิน อินทรประสงค์

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว โยธิน อินทรประสงค์

ผู้แต่ง

โยธิน อินทรประสงค์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2560

จำนวนหน้า

300 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนิยม

           ดิฉันต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจในความวิริยะอุตสาหะของคุณโยธิน อินทรประสงค์ ที่ได้ประมวลเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

           หนังสือ “กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” เป็นหนังสือที่มีสาระโดยรวมน่าอ่านยิ่ง เป็นเพราะการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะเป็น  “ที่ปรึกษากฎหมาย” ของสำนักงานกฎหมาย กับแนวปฏิบัติด้านการบริหารการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เผยแพร่ไว้ในสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้เขียนสื่อสารสาระเกี่ยวกับนัยของการกำกับการประกอบธุระกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนอันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ใครกันคือคนต่างด้าวธุรกิจประเภทไหนที่คนต่างด้าวสามารถขออนุญาตประกอบการได้ ข้อปฏิบัติของคนต่างด้าวภายหลังได้รับอนุญาตแล้ว การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนหรือภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณี เป็นต้น 

           ดิฉันเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้ในวันนี้ จะได้รับการต้อนรับจากนักอ่าน เพราะนับเป็นหนังสือในจำนวนน้อยเล่มที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในสาระเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งจะสามารถอำนวยประโยชน์ข้อมูลไม่มากก็น้อยต่อท่านผู้อ่านรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ว่าในสถานะใดก็ตาม สมดังเจตนารมณ์ของผู้เขียน

  

คำนำ

           หลังจากที่หนังสือ “กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” ได้ออกสู่ท้องตลาดผุ้เขียนได้รับการแจ้งจากสำนักพิมพ์ว่าได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี จึงได้มีโครงการตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยที่ในระหว่างเวลานี้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ผู้เขียนจึงเพิ่มเติมรายละเอียดของกฎหมายใหม่ดังกล่าวลงในหนังสือเล่มนี้พร้อมทั้งถือโอกาสปรับปรุงสำนวนการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

           เนื่องจากจำนวนคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวยังมีไม่มากนัก ผู้เขียนจึงได้นำหนังสือตอบข้อหารือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาประกอบการเขียน การตีความ และการ

วิเคราะห์ของผู้เขียน แต่อยากให้ผู้อ่านระลึกเสมอว่าหนังสือตอบข้อหารือทั้งหมดมีลักษณะเป็นการให้ความเห็นทางกฎหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็จริง แต่ข้อหารือดังกล่าวยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงอยากกระตุ้นให้ผู้อ่านทุกท่าน จงร่วมกันต่อยอดความคิดหลังจากได้ศึกษากฎหมายฉบับนี้ เพื่อพัฒนากฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยนี้ต่อไป

           สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์นิติธรรม (ก้าวใหม่) และกองบรรณาธิการที่กรุณาตีพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือนี้ขึ้นมาในครั้งแรก และครั้งที่สองนี้ เพื่อให้นักกฎหมายหรือประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่นับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้นสมดังเจตนารมณ์ของผู้เขียนที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกต่อไป

   โยธิน อินทรประสงค์

สิงหาคม 2560

  

สารบาญ

  

ความนำ

บทที่ 1 ประวัติของกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ของคนต่างชาติในประเทศไทย

บทที่ 2 นิยามของคนต่างด้าว บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม

ก. คนต่างด้าว 

1. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

2. นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

3. นิติบุคคลที่มีผู้เป็นเจ้าของมากเป็นคนต่างด้าว

4. นิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นคนต่างด้าว

ข. บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม

1. บริษัทในกลุ่ม

2. บริษัทในเครือ

  

บทที่ 3 นิยามของการประกอบธุรกิจ

ก. ความหมายของคำว่า “ธุรกิจ”

ข. ประเภทของ “ธุรกิจ” ตาม พ.ร.บ.ฯ

1. ธุรกิจควบคุม (Restricted Business)

- เหตุผลของการแยกธุรกิจควบคุมออกเป็นแต่ละบัญชี

1) บัญชีหนึ่ง

2) บัญชีสอง

- เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง

3) บัญชีสาม

2. ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจควบคุม ( Non-restricted Business)

1) ธุกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ

(1.1) ธุรกิจการผลิต

(1.2) ธุรกิจส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ

(1.3) ธุรกิจการลงทุนในหุ้นต่าง ๆ 

(1.4) ธุรกิจที่ถือว่าไม่ประกอบธุรกิจอันเป็นการค้า

2) ธุรกิจที่เป็นธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ แต่ได้รับการยกเว้นหากได้ทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

(2.1) ธุรกิจก่อสร้าง

(2.2) ธุรกิจนายหน้า

(2.3) ธุรกิจการขายทอดตลาด

(2.4) ธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

(2.5) ธุรกิจการค้าปลีก

(2.6) ธุรกิจการค้าส่ง

3) ธุรกิจที่มีกฎกระทรวงยกเว้นเอาไว้

ค. การปรับปรุงแก้ไขธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ

  

บทที่ 4 คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว นายทะเบียนและเจ้าพนักงาน

ก. รัฐมนตรี และอธิบดี

ข. คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ

3. การพ้นจากตำแห่งหน้าที่

4. อำนาจของคณะกรรมการฯ

5. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการฯ

6. คณะอนุกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว องค์ประชุม และการออกเสียง

7. สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการประกอบธุกิจของคนต่างด้าว 69

ค. นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

1. อำนาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่

2. การตรวจหรือคัดสำเนาเอกสาร

3. บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

4. เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

  

บทที่ 5 ข้อจำกัดการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่งด้าว พ.ศ. 2542

ก. ข้อจำกัดการบังคับใช้ในกรณีที่กฎหมายอื่นได้กำหนดเรื่องการถือหุ้น การเป็นหุ้นส่วน การลงทุนของคนต่างด้าว การอนุญาตหรือห้ามคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจบางประเภท

ข. ข้อจำกัดการบังคับใช้สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

ค. กิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศถือว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย

  

บทที่ 6 ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ

ก. ธุรกิจบริการอื่น

ข. ธุรกิจผลิต และธุรกิจการรับจ้างผลิต

ค. ธุรกิจค้าปลีก และส่ง

  

บทที่ 7 การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ก. คนต่างชาติที่ห้ามประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร

ข. คุณสมบัติต้องมี และลักษณะต้องห้ามในการขออนุญาต

ค. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต

ง. การขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1. การขอใบอนุญาตตามมาตรา 17

1) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 17

2) แนวทางในการพิจารณาอนุญาตสำหรับธุรกิจบางประเภท

(2.1) การให้บริการกับบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม

(2.2) การบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุง

(2.3) การบริการให้เช่า

(2.4) การบริการให้เช่าแบบลิสซิ่ง

(2.5) การบริการให้เช่าซื้อ

(2.6) การบริการแฟ็กเตอริง

(2.7) การบริการรับจ้างผลิต

(2.8) การให้บริการหรือประกอบธุรกิจอื่นโดยเป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน

2. การขอหนังสือรับรองสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือการนิคมอุตสาหกรรม (มาตรา12)

1) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

2) กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3) กฎหมายอื่น

3. การขอหนังสือรับรองสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยให้ประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะกาลหรือคนต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิให้ประกอบธุรกิจได้ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี (มาตรา 11)

1) ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

(1.1) ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)

(1.2) ความคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาไทย-อเมริกัน (Thai-US Treaty)

(1.3) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

(1.4) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

(1.5) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น (JTEPA)

2) หลักเกณฑ์การขออนุญาต

4. การขอใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือคนที่ถูกถอนสัญชาติ (มาตรา7)

5.การขอหนังสือรับรองสำหรับคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ นี้อยู่ก่อน ต่อมามีการปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทธุรกิจทำให้ธุรกิจที่ต้องของอนุญาตตาม พ.ร.บ.ฯ นี้ (มาตรา 9)

6.การขอหนังสือรับรองสำหรับคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ นี้อยู่แล้วในวันที่ พ.ร.บ.ฯ นี้ใช้บังคับ และธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศของ ปว.281 (มาตรา 54) 

7. การขออนุมัติในหลักการ

จ. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการขออนุญาต

  

บทที่ 8 ทุน และทุนขั้นต่ำ

ก. การพิจารณาความเป็นต่างด้าว

ข. ทุนขั้นต่ำ

ค. ทุนขั้นต่ำต้องไม่คิดรวมกัน

ง. การคำนวณทุนขั้นต่ำ

จ. ระยะเวลาคำนวณในการขำเข้าทุนขั้นต่ำ

ฉ. การนำรายได้ที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจเดิมมาใช้แทนทุนขั้นต่ำ

  

บทที่ 9 การปฏิบัติภายหลังได้รับหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต

ก. เงื่อนไขให้ปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต

ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตหนังสือรับรอง

ค. การแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ขออนุญาต

  

บทที่ 10 การพักใบอนุญาตและโทษ

ก. การผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตจนเป็นเหตุให้พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

1. กรณีโทษเบา การผิดเงื่อนไขที่กฎหมายยังให้โอกาสแก้ไข

2. กรณีโทษหนัก การผิดเงื่อนไขที่ต้องถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ข. การอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว

ค. การฝ่าฝืนประกอบธุรกิจในระหว่างที่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

ง. คนต่างด้าวผู้รับอนุญาตร่วมทำธุรกิจกับคนต่างด้าวอื่นอันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฯ

จ. คนไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.ฯ

ฉ. บทกำหนดโทษในกรณีอื่น ๆ

1. คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. การฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนขั้นต่ำ

3. การไม่แสดงใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไว้ในที่เปิดเผย หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

4. โทษของการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5. ความรับผิดของกรรมการ

ช. อำนาจในการเปรียบเทียบ

ซ. บทเฉพาะกาล

  

ภาคผนวก

1. หลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรองและธุรกิจภายใต้สัญญาและความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

2. แนวทางในการพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE