สรุปเข้มเนื้อหา ป.6 สอบเข้า ม.1 พร้อมแนวข้อสอบ เฉลยวิธีคิดละเอียด

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

สรุปเข้มเนื้อหา ป.6 สอบเข้า ม.1 พร้อมแนวข้อสอบ เฉลยวิธีคิดละเอียด

ผู้แต่ง

รัตพล มุกสิกพันธ์

จัดพิมพ์โดย

รัตพล มุกสิกพันธ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 :มกราคม 2558

จำนวนหน้า

480 หน้า

ขนาดหนังสือ

19.05x25.4 ซม

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ สรุปเข้ม ป.6 สอบเข้า ม.1 ได้สรุปเนื้อหาระดับชั้น ป.6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ พร้อมตะลุยแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง สำหรับใช้ทบทวนในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับม.1 ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

Part 1 คณิตศาสตร์

บทที่ 1 จำนวนนับ

  การเรียงลำดับจำนวน

  สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณของจำนวนนับ

  การแยกตัวประกอบ

  ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

  ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

  ทบทวนประจำบท "จำนวนันบ"

  เฉลยทบทวนประจำบท "จำนวนนับ"

บทที่ 2 มุมและส่วนของเส้นตรง

  มุม

  ส่วนของเส้นตรง

  ทบทวนประจำบท "มุมและส่วนของเส้นตรง"

  เฉลยทบทวนประจำบท "มุมและส่วนของเส้นตรง"

บทที่ 3 เส้นขนาน

  เส้นขนาน

  ทบทวนประจำบท "เส้นขนาน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เส้นขนาน"

บทที่ 4 ทิศและแผนผัง

  ทิศและแผนผัง

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

  แผนผัง

  ทบทวนประจำบท "ทิศและแผนผัง"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ทิศและแผนผัง"

บทที่ 5 เศษส่วน

  เศษส่วน

  เศษส่วนอย่างตำ่

  การบวกและการลบเศษส่วน

  การคูณและการหารเศษส่วน

  ทบทวนประจำบท "เศษส่วน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เศษส่วน"

บทที่ 6 ทศนิยม

  ทศนิยม

  ทศนิยมและเศษส่วน

  ทบทวนประจำบท "ทศนิยม"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ทศนิยม"

บทที่ 7 รูปเรขาคณิต

  รูปสี่เหลี่ยม

  รูปสามเหลี่ยม

  รูปวงกลม

  ทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เรขาคณิต"

บทที่ 8 รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม

  รูปเรขาคณิต

  ทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"

  เฉลยทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"

บทที่ 9 สถิติและความน่าจะเป็น

  สถิติ

  ความน่าจะเป็น

  ทบทวนประจำบท "สถิติและความน่าจะเป็น"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สถิติและความน่าจะเป็น"

บทที่ 10 สมการและการแก้สมการ

  สมการ

  การแก้สมการ

  ทบทวนประจำบท "สมการและการแก้สมการ"

เฉลยทบทวนประจำบท "สมการและการแก้สมการ"

บทที่ 11 บทประยุกต์

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน

  เศษส่วนกับร้อยละ

  ร้อยละของจำนวนนับ

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

  การซื้อขาย

  กำไร-ขาดทุน

  การลดราคา

  ดอกเบี้ย

  การคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาตำ่กว่า 1 ปี

  ทบทวนประจำบท "บทประยุกต์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "บทประยุกต์"

เรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1

เรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2 

Part 2 วิทยาศาสตร์

บทที่ 1 ร่างกายของเรา

  ระบบต่างๆในร่างกาย

  ระบบย่อยอาหาร

  ระบบหมุนเวียนเลือด

  ระบบหายใจ

  ระบบขับถ่าย

  ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย

  กระบวนการเจริญเติบโต

  ทบทวนประจำบท "ร่างกายของเรา"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ร่างกายของเรา"

บทที่ 2 สัตว์

  สัตว์มีกระดูกสันหลัง

  สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

  ทบทวนประจำบท "สัตว์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สัตว์"

บทที่ 3 สิ่งแวดล้อม

  ระบบนิเวศ

  ทรัพยากรธรรมชาติ

  คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต

  ทบทวนประจำบท "สิ่งแวดล้อม"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สิ่งแวดล้อม"

บทที่ 4 สาร

  สารและสมบัติของสาร

  สารในชีวิตประจำวัน

  ทบทวนประจำบท "สาร"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สาร'

บทที่ 5 ไฟฟ้า

  วงจรไฟฟ้า

  ทบทวนประจำบท "ไฟฟ้า"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ไฟฟ้า"

บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของโลก

  หิน

  ธรณีพิบัติ

  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ

  ทบทวนประจำบท "การเปลี่ยนแปลงของโลก"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การเปลี่ยนแปลงของโลก"

บทที่ 7 เทคโนโลยีอวกาศ

  การเดินทางสู่อวกาศ

  ความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศ

  ทบทวนประจำบท "เทคโนโลยีอวกาศ"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เทคโนโลยีอวกาศ"

  เรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

Part 3 ภาษาไทย

บทที่ 1 การอ่าน

  การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของบทร้อยแก้วและร้อยกลอง

  การอ่านจับใจความ

  ทบทวนประจำบท "การอ่าน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การอ่าน"

บทที่ 2 การเขียน 

  การเขียนเพื่อการสื่อสาร

  การเขียนเรียงความ

  การย่อความ

  การเขียนจดหมาย

  การกรอกแบบรายการ

  ทบทวนประจำบท "การเขียน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การเขียน"

บทที่ 3 การดู ฟัง และพูด

  การวิจารณ์จากการรับสื่อ

  การพูดรายงาน

  การพูดโน้มน้าวใจ

  มารยาทในการดู ฟัง และพูด

  ทบทวนประจำบท "การดู ฟัง และพูด"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การดู ฟัง และพูด"

บทที่ 4 หลักการใช้ภาษา

  ชนิดของคำในภาษาไทย

  คำราชาศัพท์

  ระดับของภาษา

  ภาษาถิ่น

  คำต่างประเทศในภาษาไทย

  กลุ่มคำ

  ประโยค

  คำประพันธ์ไทย

  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

  ทบทวนประจำบท "หลักการใชภาษา"

  เฉลยทบทวนประจำบท "หลักการใช้ภาษา"

บทที่ 5 วรรณกรรมและวรรณคดี

  วรรณกรรม

  วรรณคดี

  บทอาขยานและบทร้อยกรอง

  ทบทวนประจำบท "วรรณกรรมและวรรณคดี"

  เฉลยทบทวนประจำบท "วรรณกรรมและวรรณคดี"

  เรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

Part 4 ภาษาอังกฤษ

บทที่ 1 Myself

  คำทักทาย

  การแนะนำตนเอง

  ทบทวนประจำบท "Myself"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Myself"

บทที่ 2 School

  การอ่านเวลา

  สำนวนที่ใช้การถามตอบเรื่องเวลา

  ทบทวนประจำบท "School"

  เฉลยทบทวนประจำบท "School"

บทที่ 3 Family

  คำถามเกี่ยวกับครอบครัว

  คำถามเกี่ยวกับลักษณะของคน

  ทบทวนประจำบท "Family"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Family"

บทที่ 4 Free time

  การถามเกี่ยวกับงานอดิเรก

  การถามเกี่ยวกับความถี่ของการกระทำ

  การบอกเหตุการณ์ที่จะกระทำในอนาคต

  ทบทวนประจำบท "Free time"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Free time"

บทที่ 5 Shopping

  How much

  How many

  ทบทวนประจำบท "Shopping"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Shopping"

บทที่ 6 Weather

  การถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ

  การถามเกี่ยวกับฤดูกาล

  ทบทวนประจำบท "Weather"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Weather"

บทที่ 7 Travel

  การถามวิธีการไปยังสถานที่ต่างๆ

  การถามเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่

  ทบทวนประจำบท "Travel"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Travel"

บทที่ 8 Relationship with other people

  การให้คำแนะนำ

  การตอบรับคำแนะนำ

  ทบทวนประจำบท "Relationship with other people"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Relationship with other people"

บทที่ 9 Food and drink

  การถามเกี่ยวกับความชอบ

  การถามตอบรสชาติของอาหาร

  การพูดถึงประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร

  ทบทวนประจำบท "Food and drink"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Food and drink"

บทที่ 10 Grammars

  Verb to be

  Pronouns

  some/any

  Articles (a,an,the)

  Preposition

  Place

  Time, season, months, year

  Tenses

  กริยา 3 ช่อง

  ทบทวนประจำบท "Grammars"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Grammar"

  เรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

Part 5 สังคมศึกษา

บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

  ศาสนาพุทธ

  ศาสนาคริสต์

  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

  ศาสนาอิสลาม

  ทบทวนประจำบท "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"

บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

  องค์กรส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

  หน้าที่พลเมือง

  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

  ทบทวนประจำบท "หน้าที่พลเมืองฯ"

  เฉลยทบทวนประจำบท "หน้าที่พลเมืองฯ"

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

  ระบบเศรษฐกิจ

  การบริโภค

  ทบทวนประจำบท "เศรษฐศาสตร์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เศรษฐศาสตร์"

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์

  ประวัติศาสตร์

  ทบทวนประจำบท "ประวัติศสตร์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ประวัติศาสตร์"

บทที่ 5 ภูมิศาสตร์

  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ทบทวนประจำบท "ภูมิศาสตร์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ภูมิศาสตร์"

บทที่ 6 อาเซียน

  อาเซียน

  กฎบัตรอาเซียน

  ทบทวนประจำบท "อาเซียน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "อาเซียน"

  เรียกความฟิต "สังคมฯ" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "สังคมฯ"สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "สังคมฯ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "สังคมฯ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE