สรุปเข้มเนื้อหา ป.6 สอบเข้า ม.1 พร้อมแนวข้อสอบ เฉลยวิธีคิดละเอียด

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

สรุปเข้มเนื้อหา ป.6 สอบเข้า ม.1 พร้อมแนวข้อสอบ เฉลยวิธีคิดละเอียด

ผู้แต่ง

รัตพล มุกสิกพันธ์

จัดพิมพ์โดย

รัตพล มุกสิกพันธ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 :มกราคม 2558

จำนวนหน้า

480 หน้า

ขนาดหนังสือ

19.05x25.4 ซม

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ สรุปเข้ม ป.6 สอบเข้า ม.1 ได้สรุปเนื้อหาระดับชั้น ป.6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ พร้อมตะลุยแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง สำหรับใช้ทบทวนในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับม.1 ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

Part 1 คณิตศาสตร์

บทที่ 1 จำนวนนับ

  การเรียงลำดับจำนวน

  สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณของจำนวนนับ

  การแยกตัวประกอบ

  ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

  ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

  ทบทวนประจำบท "จำนวนันบ"

  เฉลยทบทวนประจำบท "จำนวนนับ"

บทที่ 2 มุมและส่วนของเส้นตรง

  มุม

  ส่วนของเส้นตรง

  ทบทวนประจำบท "มุมและส่วนของเส้นตรง"

  เฉลยทบทวนประจำบท "มุมและส่วนของเส้นตรง"

บทที่ 3 เส้นขนาน

  เส้นขนาน

  ทบทวนประจำบท "เส้นขนาน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เส้นขนาน"

บทที่ 4 ทิศและแผนผัง

  ทิศและแผนผัง

  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ

  แผนผัง

  ทบทวนประจำบท "ทิศและแผนผัง"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ทิศและแผนผัง"

บทที่ 5 เศษส่วน

  เศษส่วน

  เศษส่วนอย่างตำ่

  การบวกและการลบเศษส่วน

  การคูณและการหารเศษส่วน

  ทบทวนประจำบท "เศษส่วน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เศษส่วน"

บทที่ 6 ทศนิยม

  ทศนิยม

  ทศนิยมและเศษส่วน

  ทบทวนประจำบท "ทศนิยม"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ทศนิยม"

บทที่ 7 รูปเรขาคณิต

  รูปสี่เหลี่ยม

  รูปสามเหลี่ยม

  รูปวงกลม

  ทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เรขาคณิต"

บทที่ 8 รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม

  รูปเรขาคณิต

  ทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"

  เฉลยทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"

บทที่ 9 สถิติและความน่าจะเป็น

  สถิติ

  ความน่าจะเป็น

  ทบทวนประจำบท "สถิติและความน่าจะเป็น"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สถิติและความน่าจะเป็น"

บทที่ 10 สมการและการแก้สมการ

  สมการ

  การแก้สมการ

  ทบทวนประจำบท "สมการและการแก้สมการ"

เฉลยทบทวนประจำบท "สมการและการแก้สมการ"

บทที่ 11 บทประยุกต์

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน

  เศษส่วนกับร้อยละ

  ร้อยละของจำนวนนับ

  โจทย์ปัญหาร้อยละ

  การซื้อขาย

  กำไร-ขาดทุน

  การลดราคา

  ดอกเบี้ย

  การคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาตำ่กว่า 1 ปี

  ทบทวนประจำบท "บทประยุกต์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "บทประยุกต์"

เรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1

เรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2 

Part 2 วิทยาศาสตร์

บทที่ 1 ร่างกายของเรา

  ระบบต่างๆในร่างกาย

  ระบบย่อยอาหาร

  ระบบหมุนเวียนเลือด

  ระบบหายใจ

  ระบบขับถ่าย

  ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย

  กระบวนการเจริญเติบโต

  ทบทวนประจำบท "ร่างกายของเรา"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ร่างกายของเรา"

บทที่ 2 สัตว์

  สัตว์มีกระดูกสันหลัง

  สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

  ทบทวนประจำบท "สัตว์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สัตว์"

บทที่ 3 สิ่งแวดล้อม

  ระบบนิเวศ

  ทรัพยากรธรรมชาติ

  คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต

  ทบทวนประจำบท "สิ่งแวดล้อม"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สิ่งแวดล้อม"

บทที่ 4 สาร

  สารและสมบัติของสาร

  สารในชีวิตประจำวัน

  ทบทวนประจำบท "สาร"

  เฉลยทบทวนประจำบท "สาร'

บทที่ 5 ไฟฟ้า

  วงจรไฟฟ้า

  ทบทวนประจำบท "ไฟฟ้า"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ไฟฟ้า"

บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของโลก

  หิน

  ธรณีพิบัติ

  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ

  ทบทวนประจำบท "การเปลี่ยนแปลงของโลก"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การเปลี่ยนแปลงของโลก"

บทที่ 7 เทคโนโลยีอวกาศ

  การเดินทางสู่อวกาศ

  ความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศ

  ทบทวนประจำบท "เทคโนโลยีอวกาศ"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เทคโนโลยีอวกาศ"

  เรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

Part 3 ภาษาไทย

บทที่ 1 การอ่าน

  การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของบทร้อยแก้วและร้อยกลอง

  การอ่านจับใจความ

  ทบทวนประจำบท "การอ่าน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การอ่าน"

บทที่ 2 การเขียน 

  การเขียนเพื่อการสื่อสาร

  การเขียนเรียงความ

  การย่อความ

  การเขียนจดหมาย

  การกรอกแบบรายการ

  ทบทวนประจำบท "การเขียน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การเขียน"

บทที่ 3 การดู ฟัง และพูด

  การวิจารณ์จากการรับสื่อ

  การพูดรายงาน

  การพูดโน้มน้าวใจ

  มารยาทในการดู ฟัง และพูด

  ทบทวนประจำบท "การดู ฟัง และพูด"

  เฉลยทบทวนประจำบท "การดู ฟัง และพูด"

บทที่ 4 หลักการใช้ภาษา

  ชนิดของคำในภาษาไทย

  คำราชาศัพท์

  ระดับของภาษา

  ภาษาถิ่น

  คำต่างประเทศในภาษาไทย

  กลุ่มคำ

  ประโยค

  คำประพันธ์ไทย

  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

  ทบทวนประจำบท "หลักการใชภาษา"

  เฉลยทบทวนประจำบท "หลักการใช้ภาษา"

บทที่ 5 วรรณกรรมและวรรณคดี

  วรรณกรรม

  วรรณคดี

  บทอาขยานและบทร้อยกรอง

  ทบทวนประจำบท "วรรณกรรมและวรรณคดี"

  เฉลยทบทวนประจำบท "วรรณกรรมและวรรณคดี"

  เรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

Part 4 ภาษาอังกฤษ

บทที่ 1 Myself

  คำทักทาย

  การแนะนำตนเอง

  ทบทวนประจำบท "Myself"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Myself"

บทที่ 2 School

  การอ่านเวลา

  สำนวนที่ใช้การถามตอบเรื่องเวลา

  ทบทวนประจำบท "School"

  เฉลยทบทวนประจำบท "School"

บทที่ 3 Family

  คำถามเกี่ยวกับครอบครัว

  คำถามเกี่ยวกับลักษณะของคน

  ทบทวนประจำบท "Family"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Family"

บทที่ 4 Free time

  การถามเกี่ยวกับงานอดิเรก

  การถามเกี่ยวกับความถี่ของการกระทำ

  การบอกเหตุการณ์ที่จะกระทำในอนาคต

  ทบทวนประจำบท "Free time"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Free time"

บทที่ 5 Shopping

  How much

  How many

  ทบทวนประจำบท "Shopping"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Shopping"

บทที่ 6 Weather

  การถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ

  การถามเกี่ยวกับฤดูกาล

  ทบทวนประจำบท "Weather"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Weather"

บทที่ 7 Travel

  การถามวิธีการไปยังสถานที่ต่างๆ

  การถามเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่

  ทบทวนประจำบท "Travel"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Travel"

บทที่ 8 Relationship with other people

  การให้คำแนะนำ

  การตอบรับคำแนะนำ

  ทบทวนประจำบท "Relationship with other people"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Relationship with other people"

บทที่ 9 Food and drink

  การถามเกี่ยวกับความชอบ

  การถามตอบรสชาติของอาหาร

  การพูดถึงประสบการณ์ในการรับประทานอาหาร

  ทบทวนประจำบท "Food and drink"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Food and drink"

บทที่ 10 Grammars

  Verb to be

  Pronouns

  some/any

  Articles (a,an,the)

  Preposition

  Place

  Time, season, months, year

  Tenses

  กริยา 3 ช่อง

  ทบทวนประจำบท "Grammars"

  เฉลยทบทวนประจำบท "Grammar"

  เรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาอังกฤษ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

Part 5 สังคมศึกษา

บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

  หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

  ศาสนาพุทธ

  ศาสนาคริสต์

  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

  ศาสนาอิสลาม

  ทบทวนประจำบท "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"

บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

  องค์กรส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

  หน้าที่พลเมือง

  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

  ทบทวนประจำบท "หน้าที่พลเมืองฯ"

  เฉลยทบทวนประจำบท "หน้าที่พลเมืองฯ"

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

  ระบบเศรษฐกิจ

  การบริโภค

  ทบทวนประจำบท "เศรษฐศาสตร์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "เศรษฐศาสตร์"

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์

  ประวัติศาสตร์

  ทบทวนประจำบท "ประวัติศสตร์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ประวัติศาสตร์"

บทที่ 5 ภูมิศาสตร์

  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ทบทวนประจำบท "ภูมิศาสตร์"

  เฉลยทบทวนประจำบท "ภูมิศาสตร์"

บทที่ 6 อาเซียน

  อาเซียน

  กฎบัตรอาเซียน

  ทบทวนประจำบท "อาเซียน"

  เฉลยทบทวนประจำบท "อาเซียน"

  เรียกความฟิต "สังคมฯ" สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เฉลยเรียกความฟิต "สังคมฯ"สอบเข้า ม.1 ชุด 1

  เรียกความฟิต "สังคมฯ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

  เฉลยเรียกความฟิต "สังคมฯ" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE