ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์)

฿51,615.00

รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุตอนสั่งจอง

  • * ตามที่ท่านได้สั่งจองหลวงพ่อเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดยกำหนดรับวัตถุมงคลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นั้น ทาง สตม. ได้กำหนดเลื่อนพิธีมหาพุทธาภิเษกออกไป ดังนั้น จึงขอเลื่อนจัดส่งวัตถุมงคลให้ท่าน เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ขออภัยในความล่าช้า *

   

ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์)

  • เปิดรับจองวัตถุมงคลของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) รุ่น 92 ตม.ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตลอดจนให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้จากเช่าบูชาฯ เป็นกองทุนหลวงพ่อเข้าเมือง และเป็นสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม

   

สินค้าประกอบด้วย ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์) ได้แก่ เนื้อทองคำ เนื้อทองเหลือง เนื้อทองแดง เนื้อทองแดงผิวไฟ
Out of Stock

รายละเอียดสินค้า

  

   

ประวัติหลวงพ่อเข้าเมือง

      หลวงพ่อเข้าเมือง เดิมมีแต่พระเศียรหักแค่คอวางขัดอยู่กับกิ่งไม้ที่ประตูทางเข้า-ออก
ของกองตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)เก่า ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานทูตเยอรมัน ต่อมา พ.ต.ต.แสวง  แก้วผลึก หัวหน้าแผนกการเงินได้อัญเชิญพระเศียรมาตั้งบูชา หลังจากนั้น พล.ต.จ.ปราโมทย์ จงเจริญ หัวหน้ากองตรวจคนเข้าเมือง มีจิตเลื่อมใสศรัทธา จึงได้จ้างช่างมาจัดทำองค์พระประกอบเข้ากับพระเศียร เมื่อ พ.ศ.2497 ต่อมาทางราชการได้ส่งมอบสถานที่ ตม.เดิมคืนให้แก่รัฐบาลเยอรมัน จึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเข้าเมืองมาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารแห่งนี้ เพื่อกราบไหว้สักการะบูชาอันเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สืบต่อไป

   

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) 92 ปี
ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว (จำลอง) เพื่อนำไปประดิษฐาน
ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่

โดยพิธีเททองหล่อฯ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) เขตสาทร กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 (วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9) โดยมีกำหนดการ เวลา 09.39 น.
พิธีบวงสรวง / เวลา 13.39 น. พิธีเททองหล่อฯ  น้อมกราบอาราธนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์/ และเรียนเชิญ พลตำรวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพระนาม “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์” (หลวงพ่อเข้าเมือง) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดเมตตาประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ทรงคุ้มครองรักษาชาวเมืองทั้งมวล” พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป.ประจำพระองค์ มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ พระพุทธรูป อีกทั้งได้มีพระเมตตาลงอักขระในมวลสาร พร้อมทั้งอธิษฐานจิต เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ในครั้งนี้อีกด้วย

   

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาคณะทั้ง 9 รูป ได้โปรดเมตตาลงอักขระในมวลสาร
พร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย

1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

2. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

3. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

4. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

6. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

7. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

8. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

9. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

   

อีกทั้งในการประกอบพิธีเททองหล่อได้กราบอารธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธีฯ ประกอบด้วย

1. พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

2. พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

3. พระเทพสุธี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศ์วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

5. พระราชมงคลดิลก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

6. พระราชญานปรีชา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

7. พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

8. พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

9. พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพฯ

10. พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

   

และได้น้อมกราบอาราธนาพระคณาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นั่งปรกอธิษฐาน
จิตจตุรทิศ จำนวน 4 รูป

1.พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

2. พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

3. พระครูยติธรรมนุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินโน) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

4. พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว ขนฺติพโล) วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

รวมถึงพระเกจิคณาจารย์ ที่ประชาชนในแต่ละจังหวัดเคารพนับถือศรัทธา  จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศได้โปรดเมตตาลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค พร้อมทั้งอธิษฐานจิต ตลอดจนนำชนวนมวลสารจากวัดที่สำคัญทั่วทุกภาค เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้อีกด้วย อาทิ

ภาคกลาง วัดหลวงปู่ศุขปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท, วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม จังหวัดอยุธยา, พระอาจารย์สุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม, วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

ภาคเหนือ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน, วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย, พระครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงใหม่, หลวงพ่อไพบูลย์วัดเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย,  พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาคใต้ วัดพะโคะ หลวงปู่ทวด จังหวัดสงขลา,วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม จังหวัดภูเก็ต, วัดท่านพุทธทาสสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก พระราชจันทโมลี วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี, พระครูโสภิตปัญญากร วัดประดู่พระอารามหลวง และวัดระหารใหญ่ จังหวัดระยอง 

ภาคตะวันตก วัดหลวงพ่ออุตตมะวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี, วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี, วัดหลวงแดงเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี, หลวงพ่อทองดี วัดหลวงพ่อสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระธาตุบังพวน และวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย, หลวงปู่ญาท่านเขียน 98 ปี สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม จังหวัดอุบลราชธานี, หลวงปู่เหลือง อายุ 93 ปี วัดกระดึงทอง,หลวงปู่อุทัย อายุ 95 ปี วัดตาด่าน และพระครูธวัชปิยาจารย์ วัดประชาสมนึก จังหวัดบุรีรัมย์, วัดศรีสุทโธ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

  

 โดยดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา ขนาด 49 นิ้ว, 19 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว และเหรียญบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตลอดจนให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้จากเช่าบูชาฯ เป็นกองทุนหลวงพ่อเข้าเมือง และเป็นสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม

   

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการร่วมทำพิธีฯ

  

ภาพในขณะทำพิธีบวงสรวง

  

พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมทำพิธีเททองหล่อพระฯ

  

ในขณะทำพิธีได้เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คนไทยเชื่อว่าเป็นเสมือนแสงแห่งชัยชนะ เป็นลางดีที่จะช่วยคลี่คลายเงื่อนปมปัญหาสารพัดที่มีอยู่ให้ก้าวข้ามพ้นไป

ภาพในขณะเททองหล่อพระฯ

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์)
ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์)
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง
พระพุทธรูปบูชา หลวงพ่อเข้าเมือง รุ่น 92 ตม.ไทย
พระพุทธรูปบูชา หลวงพ่อเข้าเมือง รุ่น 92 ตม.ไทย
ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์)
ชุดเหรียญทองคำแท้ หลวงพ่อเข้าเมือง (รวม 4 องค์)
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง

Promotion

ตลาดกลางเกษตรออนไลน์ ต้นแบบ จ.เพชรบุรี
ตลาดกลางเกษตรออนไลน์ ต้นแบบ จ.เพชรบุรี
Valid from 08/06/2564 to 31/03/2565
6.6 ThailandPostMart Mid Year Sale
6.6 ThailandPostMart Mid Year Sale
Valid from 04/06/2564 to 16/06/2564
สินค้าป้องกันโควิด
สินค้าป้องกันโควิด
Valid from 19/04/2564 to 31/10/2564
สินค้าที่คล้ายกัน
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แสตมป์ วันฉัตรมงคล ชุด 1 แบบชุด (1189)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
แสตมป์ วันฉัตรมงคล ชุด 2 แบบชุด (1190)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
รวงผึ้งแท้ 1 กล่อง
POS-04 รวงผึ้งรัตนเศรษฐ์ฟาร์ม
และคนอื่นๆยังสนใจสินค้านี้อีกด้วย

Best Seller

ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
วุ้นเส้นตราต้นคูน
วุ้นเส้นตราต้นคูน
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ชั้นวางของพับได้แบบ 6ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ 6ชั้น
บ้านและสวน
ฝรั่งกิมจู จำนวน 8 แพ็ค (32 ลูก)
ฝรั่งกิมจู จำนวน 8 แพ็ค (32 ลูก)
อร่อยทั่วไทย
Try Me (ทายมี) ผลไม้/เผือกไทยกรอบ  Set 8 ซอง รสครบทุกรส
Try Me (ทายมี) ผลไม้/เผือกไทยกรอบ Set 8 ซอง รสครบทุกรส
อร่อยทั่วไทย
Coffee Gift Set /กระเช้าของฝาก โรงคั่วกาแฟ 550 กรัม
Coffee Gift Set /กระเช้าของฝาก โรงคั่วกาแฟ 550 กรัม
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
เซตของขวัญ A เคี้ยวเพลินออนไลน์
เซตของขวัญ A เคี้ยวเพลินออนไลน์
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกคางกุ้งโฮมเมด (กระปุกละ 125 g.) 1 เซ็ทมี 4 กระปุก
น้ำพริกคางกุ้งโฮมเมด (กระปุกละ 125 g.) 1 เซ็ทมี 4 กระปุก
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
อร่อยทั่วไทย
เนื้อเป็ดแดดเดียว 500 กรัม (1 แพ็ค)
เนื้อเป็ดแดดเดียว 500 กรัม (1 แพ็ค)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู ขนาด 5 กก.
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู ขนาด 5 กก.
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
สินค้าชุมชน
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มปรีชาฝาง
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มธนาธร บรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย
ส้มสายน้ำผึ้ง สวนส้มธนาธร บรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย
อร่อยทั่วไทย
ไก่ทอดน้ำปลา ร้านหมูทอด มันเวอร์
ไก่ทอดน้ำปลา ร้านหมูทอด มันเวอร์
อร่อยทั่วไทย
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู  ขนาด 15 กก. (5 กก. X 3)
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู ขนาด 15 กก. (5 กก. X 3)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
ข้าวอยู่เย็น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 กก.
อร่อยทั่วไทย
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ค (8 ลูก)
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ค (8 ลูก)
อร่อยทั่วไทย

สินค้าอื่นๆ จากหมวด วัตถุมงคล

จัดเรียงตาม
LOAD MORE