บ้านภูโฮมสเตย์10 Aug 2017

ภาพจาก บ้านภูโฮมสเตย์

ตั้งอยู่  ตำบล บ้านเป้า อำเภอ หนองสูง มุกดาหาร 49160

โทร 094 307 9665  บ้านภูโฮมสเตย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2551 - 2552 เป็นศูนย์ชุมชนต้นแบบ และมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนจำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานลดรายจ่าย ฐานเพิ่มรายได้ ฐานประหยัด ฐานเรียนรู้ ฐานอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฐานเอื้ออารี