จังหวัดยโสธร “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”02 Aug 2017
จังหวัดยโสธร
“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ”

ข้อมูลจังหวัด

ยโสธร เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี ได้ชื่อว่า เมืองบั้งไฟ เป็นดินแดนที่มีอดีตอันล้ำค่าและยาวนานกว่า 200 ปี ยโสธรมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภูนครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้ว บัวบาน และเกี่ยวพันกับเมืองอุบลฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จากยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน นอกจากประวัติความเป็นมาแล้ว จังหวัดยโสธรยังมีมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขิด ผลิตภัณฑ์จักสาน และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และปลาส้มยโสธร อันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้แล้วในปี 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดยโสธรยังเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกว่าสูงกว่า 513,244คนด้วยกัน

จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 531 กิโลเมตร  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2, 202) และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ตัวจังหวัดมีรูปร่างคล้ายมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีสภาพเป็นป่าและมีแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ำสลับกับสันดินริมน้ำ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านอย่างแท้จริง

ที่มา: เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดยโสธร ( http://www.yasothon.go.th/web/file/menu1.html )