อาสนวิหารแม่พระบังเกิด09 Aug 2017

สถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในประเทศฝรั่งเศส ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนดำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำ แต่ก่อนชมควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า

  ตั้งอยู่ที่ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที อำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม

  โทร. 034 761 347