พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวง02 Aug 2017

พระราชวังโบราณ  หรือพระราชวังหลวง

File:Ayutthaya Tourism.JPG

เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองในเวลาเดียวกัน เมื่อแรกสร้างกรุงศรีอยุธยานั้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (พ.ศ. 1893-1912) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์พระบรมมหาราชวังระยะหลังนั้น มีป้อมรอบพระราชวัง 8 ป้อม ประตูน้ำ 2 ประตู ประตูบก 20 ประตู

เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 07.00 – 18.30 ค่าเข้าชมเพียงท่านละ 10 บาท

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.เดินทางเข้าถนนสายรอบกรุงผ่านจากวังจันทรเกษมไปเพียง 2 กม.

ข้อมูลติดต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.035-242284 
พระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ที่ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มา http://donmueangairportthai.com