เมืองโบราณ สมุทรปราการ09 Aug 2017

สถานท่องเที่ยวสุดคลาสสิค เปรียบเสมือนเป็นบานประตูที่ย้อนรอยให้เห็นถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์ การจัดวางโครงสร้างและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สอดคล้องและสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดึงดูดและชักชวนให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน

  ตั้งอยู่ที่ ตำบล ท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

  โทร. 02 709 1644

  เวลาเปิด - ปิด : 09.00 - 18.00 น.

ภาพจากแฟนเพจ เมืองโบราณ สมุทรปราการ