ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยาย09 Aug 2017

ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยาย

https://thai.tourismthailand.org/

  ครบครันเรื่องอาหารไทยโบรา ร่มรื่นใตเ้งาไมต้น้สุพรริการ ร้านอาหารบรรยากาศดี ร่มรื่นไปดว้ยพรรไมน้านาชนิด รวมทั้งตน้สุพรริการ ที่จะออกดอกสวยงาม ในช่วงตน้ปี ตรงกับชื่อร้าน "ครัวสุพรริการ บาย คุยาย" พอดี เหมาะแก่การมานั่งชื่นชมบรรยากาศดีๆ แลว้อร่อยกับอาหารไทยตาํรับคุยาย สมศรี จนัทรา ที่นาํสูตรอาหารอร่อยจากจ.ตราด เดินทางมาสู่ขอนแก่น กับเมนูโบราหากินยาก อย่าง มา้่อ เมี่ยงหยอง แกงหมูใบชะมวง แกงป่านกสบั สลดัแขก ปลาทูทอด นํ้าปลา และแถมทา้ยดว้ยเครื่องดื่มมึนเมานิดๆ สร้างความโรแมนติกหน่อยๆ อย่าง Vertical Recline, Horizontal Upright และ Virgin Water Melon Mojito แถมใครกินอิ่มแลว้ ยงัหาที่พกัไม่ได ้ที่นี่เขาก็มี หอ้งพกัแบบวิลล่าหรูหราในบรรยากาศการตกแต่งสไตลพื้นบา้น และใกลช้ิดธรรมชาติดว้ยตน้ไมเ้ตม็พื้นที่ ไวใ้หเ้ลือกพกัดว้ย....ไปที่นี่ที่เดียว ไดห้ลายอย่างเลยแหละ

เวลาเปิด ทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

ที่ตั้ง: ถนนโพธิสาร (ขบัรถจากบึงแก ่นนครจากเจา้แม ่กวนอิม แลว้เลี ้ยวเขา้มา ตรงมาเรื่อยๆ ก็จะเจอ) ใน เมือง , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์:+660 4332 7810

การเดินทาง

ถนนโพธิสาร (ขบัรถจากบึงแก่นนครจากเจา้แม ่กวนอิม แลว้เลี้ยวเข้ามา ตรงมาเรื่อยๆ ก็จะเจอร้าน

 ที่มา https://thai.tourismthailand.org/