พระบรมมหาราชวัง02 Aug 2017

พระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 152 ไร่ 2 งาน ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการเริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตก จึงผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้าไปด้วย ภายในพระบรมมหาราชวังมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเขตพระราชฐาน สำหรับเป็นที่ประทับและบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ โดยเขตพระราชฐานแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน หมู่พระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2419 ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดีหรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่น ๆ อาทิ พระที่นั่งพิมานรัตยาพระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์   พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นต้น และในส่วนมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว  พระอารามที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 - 9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2623 5500

การเดินทาง

รถประจำทาง  : สาย 1 3 6 9 15 19 25 30 32 33 39 43 44 47 53 59 60 64 65 70 80 82 91 123 201 203

รถไฟฟ้าบีทีเอส  : ลงสถานีสะพานตากสิน S6 (สายสีลม) ใช้ทางออกที่ 2 จากนั้นต่อเรือด่วนเจ้าพระยาไปขึ้นที่ท่าช้าง  ท่าเรือหมายเลข 9 และเดินต่อไปอีกประมาณ 5 นาที จะถึงทางเข้าประตูพระบรมมหาราชวัง

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org

-->