โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว09 Aug 2017

ภาพจากแฟนเพจ โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว อำนาจเจริญ

ก่อตั้งเมื่อ  16  กรกฎาคม  2546  ตามโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์

จังหวัดอำนาจเจริญ  มีคณะกรรมการดำเนินงาน 38 คน  มีบ้านพักเข้าร่วมโครงการ 40  หลัง

มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อ.บ.ต.  ครู  อาจารย์  เจ้าอาวาสวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน  ปี 2547  ได้รับการอบรมสมาชิกการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี  จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  ปี 2548  ได้รับงบประมาณ  150,000  บาท  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาจัดโครงการอบรมเทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร  รุ่นที่ 5  ให้แก่พี่น้องในชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ซ่อมบ้านโบราณ  ใช้เป็นบ้านพักโฮมสเตย์  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นิทรรศการวัตถุโบราณไว้ในบ้านนั้นด้วย  จำนวน  8  หลัง  พร้อมทั้งพัฒนาฝีมืองานหัตถกรรมชาวบ้าน ให้ได้มาตรฐาน  และจัดทำแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ประวัติหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว  ทำแผนที่ท่องเที่ยวในชุมชน ทำป้ายบอกทางไปสถานที่ต่าง ๆ  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีตลอดมา  ปี 2549  ได้รับงบประมาณสนับสนุน  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาจัดโครงการอบรมเทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร  รุ่นที่ 6  จำนวน 150,000 บาท  เพื่อซ่อมบำรุงวิหารช่างญวน  และ  ได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน  200,000  บาท  เพื่อจัดซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์  ในการผลิตสินค้าจำหน่าย

สถานที่ตั้ง เลขที่ 77 หมู่ 10 หมู่บ้าน บ้านปลาค้าว ตำบล ปลาค้าว อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์ 37000

โทรศัพท์. 045 – 543– 109 มือถือ 081 – 8787 – 833