โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง09 Aug 2017

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

https://thai.tourismthailand.org

นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ สนใจศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแซว โดยเฉพาะการศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว ชนะเลิศการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในระดับเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ คณะศึกษาดูงานจึงเกิดความประทับใจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ อากาศสดชื่อน วิวงาม น้ำใจดี จึงติดต่อขอพักในพื้นที่ นายสมควร สุตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว และนายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว และนางสำเนียง อินทรพรหมมา ผู้ประสานงาน จึงตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้หมู่บ้านท่าขันทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยบอกชาวบ้านว่า ให้ดูแลนักท่องเที่ยวที่มาพัก เช่นเดียวกับญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัด โดยเริ่มต้นครั้งแรกมี 10 หลังคาเรือน ซึงเข้าร่วมตามความสมัครใจ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 50 คน ต่อมาเมื่อผู้มาพักเกิดความประทับใจ ได้บอกต่อจนมีผู้สนใจมาพักมากขึ้น จึงมีบ้านพักเพิ่มเป็น 24 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100 คน เมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุ่นวิจิตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและทีมงานได้เข้ามาช่วยเหลือแนะนำ อบรมเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ อบรมการทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยว อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แนะนำการแสดงที่ถูกต้อง และให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ได้เลือกตั้งนายเสถียร บุญปก เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อให้บ้านท่าขันทองก้าวสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยต่อไป

เวลาเปิด : ทุกวัน

ที่ตั้ง : 5 ม.3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 086 194 2647การเดินทาง:  การ เดินทางโดยทางรถยนต์จากอำเภอ แม่จัน ใช้เส้นทาง 1016 ไป อำเภอเชียงแสน  จากอำเภอเชียงแสนใช้เส้นทาง 1129 (เลียบแม่น้ำโขง) ถึงบ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

ที่มา https://thai.tourismthailand.org