พระพุทธรูปปางยมกปฎิหารย์01 Aug 2017

·  พระพุทธรูปปางยมกปฎิหารย์ 


ท่านอาจารย์ทิม และพระครูปลัดนอง สมัยนั้น ปรึกษากับเจ้าคุณโศภนธรรมคุณ วัดนาประดู่ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดปัตตานีเห็นพ้องต้องกันดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางยมกปาฏิหาริย์กำหนดวางศิลาฤกษ์ โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2514 และสร้างเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 สูง 29.80 เมตร ประดิษฐานบนเทือกเขาสันกาลาคีรี (เขารังเกียบ หรือจุดชมวิวเขาหินช้าง อุทยานแหงชาติน้ำตกทรายขาว) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปนามว่า“พระพุทธมหามุนินทโลกนาถ” ซึ่งมีความหมายว่า  พระพุทธเจ้าทรงเป็นจอมผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553.....ข้อมูลพระพุทธรูปปางยมกปฏิหารย์ : เว็บไซต์ อบต.ทรายขาว

การเดินทาง

 จากตัวอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 409  (ปัตตานี-ยะลา) ถึงสามแยกนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อโดยใช้เส้นทาง (สายนาประดู่-ทรายขาว) เข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ที่มา http://pattani.dnp.go.th