โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี07 Aug 2017

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริให้ จัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยวิธีธรรมชาติซึ่งปัจจุบัน โครงการในพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ แต่ยังมีพื้นที่ส่วนของป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่ทอดยาวลงไปถึงชายทะเล อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชายเลนทั้งนก ปูสี และพืชไม้อย่างแสม โกงกาง พื้นที่ของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่จะมีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีนกหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย และพื้นที่ของป่าชายเลน จะมีสะพานไม้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทอดยาวลงไปหลายกิโลเมตรสุดทางที่ชายทะเล ที่ตรงนี้คือปอดอันบริสุทธิ์ของพื้นที่ด้วย