โฮมสเตย์บ้านสวนสวรรค์ หนองบัวลำภู04 Aug 2017

ติดต่อ : คุณดารณี หู้เต็ม

ที่อยู่ : 6 หมู่ 4 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์บ้าน  : 042 - 363 – 157

บ้านสวนสวรรค์เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีความเป็นอยู่ เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตร  เมื่อปี 2500 นายวิจิตร ชัยจักร ได้อพยพมาทำสวนผลไม้ ต่อมาได้ชักชวนญาติพี่น้องมาตั้งหลักบริเวณบ้านสวนสวรรค์ ต่อมาปี 2518 ได้แยกหมู่บ้านจากบ้านโนนภูทอง ม.1 ต.วังทอง เป็นบ้านสวนสวรรค์ ม.4 ต.วังทอง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้ ปัจจุบันมี 13 หลังคาเรือน ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันค้าขาย ผลไม้ตามริมข้างทาง โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่บ้านสวนสวรรค์ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด หนองบัวลำภู

ร้านอาหาร