ไทยแสกโฮมสเตย์04 Aug 2017

ไทยแสกโฮมสเตย์

ชาวบ้านชุมชน "อาจสามารถ" เป็นชนกลุ่มพื้นเมืองที่เรียกตนเองว่า "ชาวแสก" มีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีภาษาเขียน แสก หมายความว่า แจ้ง สว่าง ชาวแสกเดิมอาศัยอยู่แถบ 12 ปันนา ต่อมาได้อพยพมาทางใต้อาศัยอยู่ทางเมืองวินห์ เมืองรองและเมืองเว้ เป็นดินแดนที่ติดต่อประเทศจีนและเวียดนาม ชาวแสกตั้งตนเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับใคร วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยแสก คือ วัฒนธรรมทางภาษา การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ พิธีกรรม และการละเล่นแสกเต้นสาก

ข้อมูลการติดต่อ : 104 หมู่ 5 หมู่บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

การเดินทาง :จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณ กิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่าน จังหวัดนครราชสีมา ถึง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แยกขวาเข้าสู่ จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่าน จังหวัดสกลนคร ตรงเข้าสู่ จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22 รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร

ที่มาข้อมูลกับรูป: https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C--13163