พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑(ฝาง)04 Aug 2017

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑(ฝาง)

 

https://thai.tourismthailand.org

  พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม ได้เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม พ.ศ.2549 โดยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในตําบลแม่งอน และตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมถึงโรงงานแห่งนี้ที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด แต่หลังจากนั้นก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ และมีพระกระแสรับสั่ง ให้จัดตั้งโรงงานขึ้นใหม่ โดยภายในนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการที่จัดแสดงวัตถุสะสม อันเป็นสิ่งของจากชาวบ้านชุมชนบ้านยาง ที่บริจาคให้นำมาจัดแสดงภายในผ่าน พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) นิทรรศการซึ่งจัดแสดงภาพถ่าย ขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานหลวง และภาพถ่ายสมัยที่ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ เหล่านี้เป็นต้น

เวลาเปิด วันอังคาร - วันอาทิตย์ 08.30 - 16.30

ที่ตั้ง :  72 หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320

เบอร์โทรศัพท์ : +66 5324 8604,  +66 5324 8607

การเดินทาง

เดินทางด้วยรถโดยสารแดงหรือรถส่วนตัวไปยังอำเภอฝาง

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org