เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญอย่างไร พี่ไปรฯ พาไปดู26 Jul 2022

"ศาสนาพุทธ" เป็นศาสนาประจำชาติไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของคนไทย เพราะนอกจากเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจแล้ว ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายังรวมผู้คนทุกเพศทุกวัยให้มาทำกิจกรรมร่วมกันช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยและทำให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ 

ThailandPostMart จึงขอรวบรวมข้อมูลของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรตระหนักถึงความสำคัญ โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติและศาสนาพุทธ รวมไปถึงกิจกรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติในทั้ง 6 วันสำคัญ มาฝากกัน

วันมาฆบูชา 

วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หากเป็นปีอธิกมาส (มีเดือน 8 สองครั้ง) เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป ที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย อันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

- ทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า

- ทำบุญฟังเทศน์ที่วัด 

- ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือ เป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล" (International Day) ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

- ทำบุญ 

- ตักบาตรในตอนเช้าทำบุญฟังเทศน์ที่วัด

- ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 8 วัน นับเป็นวันที่ให้ชาวพุทธแสดงความโศกเศร้าเสียใจ เนื่องจากต้องสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา 

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

- ทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า

- ทำบุญฟังเทศน์ที่วัด 

- ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ซึ่งถือเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

- ทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า

- ทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ถือศีล

-  ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

- ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ในอดีตเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะอยู่จำพรรษา โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น เป็นระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ไปเหยียบพืชพันธุ์ในนาของชาวบ้านเสียหาย ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

- เข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา

- ถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา

- ถวายผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าวัสสิกสาฎก และจตุปัจจัย

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่มีการประกอบพิธีทำสังฆกรรม เรียกว่า “มหาปวารณา” เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันอีกด้วย

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

- ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ

- ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

- ร่วมกุศลกรรม "ตักบาตรเทโว"

นอกจากการตระหนักรู้ในความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติแล้ว การน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาพุทธมาใช้ในการดำเนินชีวิต หมั่นทำจิตให้ผ่องใส รวมถึงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ก็ถือเป็นหน้าที่สมควรปฏิบัติในฐานะที่เป็นศาสนิกชน อีกทั้งยังช่วยธำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป

 

ThailandPostMart เราขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของวันสำคัญในพระพุทธศาสนา เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย ด้วยการจัดทำ “ชุดแสตมป์วันสำคัญทางพุทธศาสนา” เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันสำคัญสากลของโลก พร้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งชุดแสตมป์พระธาตุประจำวันเกิดและชุดแสตมป์มวลหมู่พฤกษาที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ออกแบบโดยศิลปินมากฝีมือ ลายเส้นสวยงาม น่าสะสมไว้เป็นที่ระลึก สามารถสั่งซื้อได้ที่  https://bit.ly/3ovA5Cc

ขอบคุณที่มา

http://www.dhammathai.org/

https://hilight.kapook.com/