รับไปเลย Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 200 บาท มื่อใช้จ่ายด้วยบัตร UnionPay ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ ThailandPostMart19 Apr 2022


ช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ตแล้วจ่ายด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับไปเลย Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 200 บาทระยะเวลากิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. หรือจนกว่าจะจำนวนครบสิทธิ์

รายละเอียดของรางวัล: Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม: 

-ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด”1

-ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ” 2 ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรก มีสิทธิรับ Grab e-Voucher Promo Code มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 รหัส รวมมูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ 

-ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด 

(“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำสำเร็จครบตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 ไม่เกินจำนวน 2,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม 

-ลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับโปรโมชั่นที่ 1 และ/หรือโปรโมชั่นที่ 2 รวมกันไม่เกิน 3 รางวัล ต่อเดือน ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

การประกาศผล:

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล สำหรับโปรโมชั่นที่ 1  ผ่านทางเว็บไซต์ www.2c2p.com/unionpay/2021/promotion.html   เป็นรอบๆ ดังนี้

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 10 มกราคม 2565

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 11 เมษายน 2565

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างนที่ 1 – 30 เมษายน 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  

-สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จรอบระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 

การจัดส่งของรางวัล

-บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จภายใน 7 วันทำการ ภายหลังจากวัน

ประกาศผลในแต่ละรอบ

-ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่บริษัทได้รับไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริม

การขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท 

-บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่ง

ของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ลูกค้าที่ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้ Grab e-Voucher Promo Code: 

-สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้สูงสุด 1 รหัส (มูลค่า 100 บาท) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ที่มี

ยอดการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ต่อการสั่งอาหาร 1 ครั้ง โดยจะต้องชำระค่าอาหารส่วนต่างด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์

(ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย) เท่านั้น

-สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทย เท่านั้น

-สามารถใช้ Grab e-Voucher Promo Code ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ "non partners" เท่านั้น

-ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลด ภายใน 15 ธันวาคม 2565

-Grab e-Voucher Promo Code 1 รหัส มีจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุ เพื่อใช้เพียงครั้งเดียว และลูกค้ามีสิทธิใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัส เท่านั้น บริษัท และ Grab ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้  

-Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นคูปองทดแทน หรือเครดิตเงินสด หรืออื่นๆ 

-Grab e-Voucher Promo Code ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น เว้นแต่กรณีที่มีการระบุไว้ เท่านั้น

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code เป็นไปตามที่ Grab กำหนด โดย Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

-ลูกค้ารับรู้และตกลงว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code ทั้งสิ้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กับ Grab ด้วยตนเองโดยตรง ในการนี้ ให้ถือคำตัดสินของ Grab เป็นที่สิ้นสุด

-หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Grab e-Voucher Promo Code กรุณาติดต่อ Grab Help Center: https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขอื่นๆ:

-ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

-เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

-หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด

-บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.2c2p.com/unionpay/2021/promotion.html และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ 

-บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม: 

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ https://www.facebook.com/2c2pThailand

1  สามารถตรวจสอบรายชื่อ “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” และ “เว็บไซต์ที่กำหนด” ได้ที่ www.2c2p.com/unionpay/2021/promotion.html

2  “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” หมายถึง รายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ (เฉพาะ ที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรในประเทศไทย เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่กำหนด ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรอนุมัติการทำรายการให้สามารถดำเนินการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายสินค้าได้ ทั้งนี้ การอนุมัติ หรือ ปฎิเสธการทำรายการ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร