พระปางประจำวันเกิด กับประวัติความเป็นมาที่หลายคนยังไม่รู้17 Sep 2021

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เป็นศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และคนไทยส่วนใหญ่กว่า 94 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาพุทธ วัดวาอารามต่าง ๆ จึงเป็นอีกสิ่งที่เราคุ้นตาและพบเห็นอยู่ได้ทั่ว ๆ ไป ในแทบทุกพื้นที่ รวมถึงพระประทานหรือพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยและคุ้นชินไปแล้วในวิถีของชาวพุทธไปแล้ว และอีกสิ่งที่เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องเคยสักการะเช่นกันคือ “พระประจำวันเกิด” ซึ่งเป็นปางที่มีลักษณะต่างกันไปในแต่ละวัน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เราจะพาไปรู้จักกัน

วันอาทิตย์ : พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ลักษณะอยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ระหว่างบริเวณหน้าตัก ตาทั้งสองข้างลืมขึ้นและเพ่งมองไปด้านหน้า โดยมีที่มาจากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนั้น และได้ประทับเสวยวิมุตติสุข หรือ “สุขที่เกิดจากความสงบ” ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน และไปยืนกลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์และมองอยู่เป็นเวลา 7 วันโดยที่ตาไม่กระพริบเลย ซึ่งทำให้สถานที่นี้ถูกเลยว่า “อนิมิสเจดีย์” 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันอาทิตย์ น่าจะเป็นเพราะการยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ในภูมิทักษา (การพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ที่ใช้ดาวพระเคราะห์ ๙ ดวงเป็นเกณฑ์) และดวงอาทิตย์ยังมีความหมายถึงดวงตาด้วย 

พระพุทธรูปปางถวายเนตร : https://bit.ly/3EmiB1P


วันจันทร์ : พระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร 

ลักษณะปางห้ามญาติ จะยกเพียงมือขวาขึ้นมาบริเวณหน้าอกเพียงข้างเดียวเท่านั้น ความเป็นมาคือการห้ามญาติระหว่างญาติฝั่งบิดาและมารดา ในการทะเลาะกันแย่งแม่น้ำโรหิณี ส่วนลักษณะของปางห้ามสมุทรคือจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาบริเวณหน้าอก ความเป็นมาคือ ทรงแสดงพุทธปาฏิหารย์เพื่อทำลายทิฐิมานะของเหล่าชฎิลทั้งหลาย ด้วยการห้ามฝน ห้ามลม ห้ามพายุ และห้ามน้ำไม่ให้ท่วมบริเวณที่ประทับ เพื่อทำให้พวกชฎิลเห็นเป็นที่อัศจรรย์และยอมบวชเป็นพุทธสาวก 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันจันทร์ น่าจะเป็นเพราะดวงจันทร์เป็นดาวประจำธาตุน้ำ และหมายถึงญาติพี่น้อง ปางนี้จึงเป็นปางที่ช่วยเรื่องการห้ามสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามา

พระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร  : https://bit.ly/3CiWw21


วันอังคาร : พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน

ลักษณะปางจะอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงด้านขวา มือขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร มือซ้ายวางแนบลำตัว และพระบาททับซ้อนกัน พระพุทธรูปปางนี้มาจากการตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงบรรทมแบบสีหไสยาสน์ หรือการนอนแบบราชสีห์ และตั้งใจจะไม่ลุกขึ้นมาอีก การสร้างปางนี้จึงเป็นการรำลึกถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันอังคาร น่าจะเป็นเพราะดาวอังคารถือเป็นดาวมรณะ และพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคารด้วย จึงเป็นปางที่ต้องการให้ระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่อย่างสงบสุข 

พระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน : https://bit.ly/2Z9SNG5

วันพุธ : พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร (พุธกลางวัน)

ลักษณะปางจะอยู่ในอิริยาบถยืนอุ้มบาตรไว้ ปางนี้มาจากเมื่อคั้งที่ได้แสดงปาฏิหาร์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าญาติ ๆ ทำให้ลดทิฐิลง พร้อมทั้งมีการเทศนา แต่ญาติไม่มีใครได้ถวายอาหารให้เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกจะต้องฉันอาหารที่เตรียมไว้ในวัง แต่พระพุทธองค์ได้พาเหล่าพระสาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ ชาวบ้านจึงได้เห็นพระจริยาวัตรขณะอุ้มบาตรโปรดสัตว์ จึงสรรเสิญ 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันพุทธ น่าจะเป็นเพราะดาวพุธ เป็นดาวที่เกี่ยวกับการเดินทางและอาหารต่าง ๆ จึงทำให้เมื่อบูชาปางนี้จะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร : https://bit.ly/3CiVEur


วันพฤหัส : พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบทนั่งสมาธิ มือขวาวางทับมือซ้ายบนหน้าตัก ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือคือวันวิสาขบูชา 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันพฤหัส น่าจะเป็นเพราะ ดาวพฤหัสเป็นดาวที่หมายถึงความสำเร็จ และสติปัญญา ซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และทรงสั่งสอนพุทธบริษัทและเหล่าเวไนยสัตว์ ทำให้มีความสอดคล้องกับดาวพฤหัสนั้นเอง

 พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ : https://bit.ly/3EstIGv


วันศุกร์ : พระพุทธรูปปางรำพึง 

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาถยืน และมือทั้งสองข้างวางอยู่บนอก ในลักษณะมือขวาทับมือซ้าย เป็นปางที่มาจากการที่หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และคิดได้ว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ จึงคิดจะไม่สั่งสอนธรรมแก่มนุษย์แล้ว แต่ท้าวสหัมบดีพรหมก็ขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนชาวโลกอีกครั้งโดยบอกว่ายังมีมนุษย์ที่กิเลสเบาบางที่ยังจะฟังธรรมอยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นด้วยจึงหันกลับมาสั่งสอนธรรมต่อไปจนเสด็จปรินิพพาน 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันศุกร์ น่าจะเป็นเพราะดาวศุกร์เป็นตัวแทนเกี่ยวกับโลกีย์ ที่ต้องใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด  เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ต้องคิดถึงเรื่องธรรมะที่ต้องเผยแพร่เป็นเรื่องที่สวนทางกับจิตใจมนุษย์ แต่นั้นจะทำให้มนุษย์ตระหนักคิดได้ว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าลุ่มหลงไปกับกิเลส

พระพุทธรูปปางรำพึง : https://bit.ly/3Eq9hKk


วันเสาร์ : พระพุทธรูปปางนาคปรก

ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ โดยมีพญานาคราชขดร่างเป็นวงกลมจนเป็นบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร เพราะเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วได้นั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่นั้นฝนตกลงมาไม่หยุดได้มีพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่า “มุจลินท์นาคราช” ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการขนดร่างเป็นวงกลม 7 รอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธเจ้าไว้ และเมื่อฝนหยุดตกจึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ 

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันเสาร์ น่าจะเป็นเพราะ วันเสาร์เป็นวันแข็งและดาวเสาร์ก็เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ คนที่เกิดวันนี้จึงมีลักษณะดวงอาภัพ จึงให้ปางนาคปรกเป็นปางประจำวัน เพื่อที่จะได้เหมือนให้พญานาคปรก คุ้มครองปกป้องให้พ้นทุกข์ภัยต่าง ๆ 

พระพุทธรูปปางนาคปรก : https://bit.ly/3CnXjPc


เป็นยังไงกันบ้างกับเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ ThailandPostMart เอามาฝากกัน ใครเกิดวันไหนก็สามารถเช่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปบูชากันที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะ หรือสายบุญคนไหนอยากเช่าซื้อสินค้าวัตถุมงคลอื่น ๆ ThailandPostMart ก็จัดมาให้ แค่คลิก https://www.thailandpostmart.com/thaiamulets  วัตถุมงคลก็พร้อมส่งตรงให้ได้บูชากันถึงหน้าบ้าน เพราะ ThailandPostMart เว็บไซต์ของดีทั่วไทย ส่งให้ถึงมือขอบคุณข้อมูล

http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5215&filename=index

https://www.wreathmala.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94/