ไปรษณีย์ไทย จับมือสนง.สภาเกษตรฯ เปิดร้านค้าออนไลน์ คัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับเกษตรกรไทย ตอบรับไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal25 Jun 2020

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์สำหรับเกษตรไทย บนเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต หวังพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยไปรษณีย์ไทยอาสาดำเนินการดูแลเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าเกษตร ตามรอยโมเดลการจำหน่ายมะม่วงบ้านแฮด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่นด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม รวมถึงภาคการเกษตร ของไทย ดังนั้นสนง.สภาเกษตรฯและไปรษณีย์ไทยจึงประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาระบบงานบริการเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ และดูแลระบบการขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ของประเทศไทย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านการเกษตร  สนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติด้ านการเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน เกษตรพอเพียง ผสมผสานสินค้ำและบริการชุมชน ตลอดจนสินค้าโอทอปเพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ในลักษณะ C2C เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุน ของเกษตรกรภายในประเทศให้สูงขึ้น


สำหรับร้านค้าออนไลน์แห่งนี้ จะเปิดจำหน่ายบนเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ต อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ภายใต้การดูแลของไปรษณีย์ไทย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถปรับตัวในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)