ฟรี Starbucks e-Coupon 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB04 Oct 2019

เงื่อนไขกิจกรรม :

ฟรี Starbucks e-Coupon 200 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนด*

ง่ายๆ เพียงชอปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต JCB ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป• ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น.
• รายละเอียดของรางวัล : Starbucks e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท
• เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

- ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด”

- ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri JCB Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KTC Bangkok Airways JCB Platinum, SCB JCB Platinum และ KBank JCB Credit Card เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ

- ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 2,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 2,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

• การประกาศผล :

- บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany ดังนี้

o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
o สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 30พฤศจิกายน 2562 บริษัทจะประกาศผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

 •  เงื่อนไขการรับของรางวัลและการจัดส่งของรางวัล :

  - ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ผ่านทางลิ้งค์ URL ที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศผล ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัล

 • - หากผู้ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิการรับรางวัล และบริษัทขอสงวนสิทธิในการนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร

  - ในการยืนยันสิทธิ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ตามที่บริษัทร้องขอ ซึ่งรวมถึง ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตร และหมายเลข 6 ตัวหน้า และ 4 ตัวท้าย ของบัตรเครดิต JCB ที่ใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ พร้อมทั้ง E-mail Address ที่ใช้ในการทำรายการภายใต้กิจกรรมนี้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัล และการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้บริษัทรับรองว่าจะใช้ข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งให้กับบริษัทดังกล่าวเพื่อการดำเนินการภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น

  - เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทาง E-mail ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ได้รับรางวัลได้แจ้งไว้กับบริษัทในขณะที่ทำการยืนยันสิทธิ ภายใน 5 วันทำการ

  - หากข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท

  - บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 รางวัล เว้นแต่ ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเกิดจากการกระทำของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ผู้ได้รับรางวัลไม่มีส่วนในความผิดพลาดดังกล่าว

 •  เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon :

  - สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 •  เงื่อนไขอื่นๆ :

  - ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

 • - เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  - หากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สุด

  - บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

  - บริษัทถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ


  สอบถามเพิ่มเติม :

  บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/2c2pcompany

  สามารถตรวจสอบรายชื่อ “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” และ “เว็บไซต์ที่กำหนด” ได้ที่ www.facebook.com/2C2Pcompany


  “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” หมายถึง รายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต JCB (เฉพาะบัตร AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum, AEON JCB Classic, AEON JCB Gold, AEON JCB Club Thailand, AEON JCB J-Premier Platinum, Krungsri JCB Platinum, Krungsri Takashimaya JCB Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum, KTC Bangkok Airways JCB Platinum, SCB JCB Platinum และ KBank JCB Credit Card เท่านั้น) เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่กำหนด ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรอนุมัติการทำรายการให้สามารถดำเนินการตัดเงินจากบัญชีบัตรเครดิตเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายสินค้าได้ ทั้งนี้ การอนุมัติ หรือ ปฎิเสธการทำรายการ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร
  width50%