สแกนเพื่อจ่ายด้วยวีซ่า รับ STARBUCKS E-COUPON มูลค่า 100 บาท02 Apr 2019

สแกนเพื่อจ่ายด้วยวีซ่า 

 รับ STARBUCKS E-COUPON มูลค่า 100 บาท จำนวน 10,000 รางวัล ง่ายๆ เพียงโหลดโมบายแบงก์กิ้ง แอปพลิเคชั่นของธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตวีซ่า ทำรายการสั่งซื้อ และจ่ายเงินผ่าน Visa Scan to Pay

เงื่อนไขกิจกรรม

รับ STARBUCKS E-COUPON มูลค่า 100 บาท

  ·         ระยะเวลากิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น

  ·         รายละเอียดของรางวัล:Starbuck e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท จำนวน 10,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

  ·         เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:

  ·         ทำรายการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตวีซ่า โดยใช้ฟังก์ชั่น Visa Scan to Pay บนโมบาย แบงค์กิ้ง แอปพลิเคชั่น (Mobile Banking Application) ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร ในการสแกน QR Code และทำการยืนยัน เพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ผ่าน “เว็บไซต์ที่กำหนด”

  o   ลูกค้าที่ทำ “รายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ” * ด้วยบัตรเครดิตวีซ่า โดยใช้ฟังก์ชั่น Visa Scan to Pay บน Mobile Banking Application ของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร สแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป บนเว็บไซต์ที่กำหนด ภายในระยะเวลากิจกรรม รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ 1 รายการ

  o    ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ 1 รางวัล / บัตร / เว็บไซต์

  o    ลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 10,000 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“ทูซีทูพี”) กำหนด โดยทูซีทูพีจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขที่ทูซีทูพีกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ ทูซีทูพีสงวนสิทธิมอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 10,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม

  ·         การประกาศผลและจัดส่งของรางวัล:

  o    ทูซีทูพีจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางอีเมล์ ไปยัง E-mail Address ที่ลูกค้าใช้ในการทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จ ดังนี้

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 10 กันยายน 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 24 กันยายน 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 8 ตุลาคม 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2561 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 7 มกราคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 21 มกราคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2562  ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 4 มีนาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 25 มีนาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 8 เมษายน 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 22 เมษายน 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 23 กันยายน 2562

  - สำหรับลูกค้าที่ทำรายการชำระเงินที่ทำสำเร็จระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 ทูซีทูพีจะประกาศผลและจัดส่งของรางวัลในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

  o   ในกรณี E-mail Address ของลูกค้าที่ทูซีทูพีได้รับไม่ถูกต้อง ทูซีทูพีขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล และนำของรางวัลไปใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใด หรือดำเนินการกับของรางวัลอย่างใดๆ ตามที่ทูซีทูพีเห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจเด็ดขาดของทูซีทูพี

  ·         เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon:

  o   สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  ·         เงื่อนไขอื่นๆ:

  o   ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้ง ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

  o   เงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแจกของรางวัลต่อที่ 1 นี้ ให้เป็นไปตามที่ทูซีทูพีกำหนด และหากมีกรณีเป็นที่สงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดถือดุลพินิจและคำตัดสินชี้ขาดของทูซีทูพีเป็นที่สุด

  o   ทูซีทูพีขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับการแจกของรางวัลต่อที่ 1 นี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ผ่านทาง www.facebook.com/2C2Pcompany และ/หรือเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

  o   ทูซีทูพีถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับการแจกของรางวัลต่อที่ 1 นี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับการแจกของรางวัลต่อที่ 1 นี้แล้วทุกประการ

  ·         สอบถามเพิ่มเติม:

  o   บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-026-3000 หรือ www.facebook.com/2C2Pcompany