ภูถ้ำพระ02 Aug 2017
ภูถ้ำพระ


ป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๓๐ เมตร  เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาภูพาน  อยู่ในเขตอำเภอเลิงนกทา  บริเวณยอดเนินเป็นลานกว้าง  มีหินรูปร่างแปลก ๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไป  เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงามมากแห่งหนึ่ง  บางแห่งเป็นถ้ำเงิบ  หินผา  สลับกับ พะลานหินกว้าง ประกอบด้วยลานหินปุ่ม หินแตก และเสาเฉลียงรูปทรงต่าง ๆ อันเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน  มีจุดชมวิวที่สวยงามอยู่หลายจุด  สามารถมองเห็น ภูหมู และภูแผงม้าได้อย่างชัดเจน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่โดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่นสวยงาม  ตามหลืบถ้ำจะมีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ มีอายุเก่าแก่อยู่เป็นจำนวนมาก

  ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณตำบล กุดแห่ อำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง