รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ยกระดับสินค้าชุมชน ตามโครงการ "ดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce"18 Sep 2017

                  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ระบบ POS e-Commerce ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รับมอบนโยบายจากกระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมชุมชนให้สามารถค้าขายแบบออนไลน์ได้ตามโครงการดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce ของรัฐบาล ทั้งนี้โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้า ใช้ประโยชน์จากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจแก่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้มีมาตรฐาน มีระบบการชำระเงินที่สะดวกปลอดภัย และระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มโครงการ ณ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านสระบัวก่ำ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่แรก