Tag "80ปีอาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง"

ซอง 80 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง (1191)
ซอง 80 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง (1191)
แสตมป์ 80 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง (1191) แบบชุด
แสตมป์ 80 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง (1191) แบบชุด
แสตมป์ 80 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง (1191) แบบแผ่น
แสตมป์ 80 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง (1191) แบบแผ่น