Tag "60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

ซอง 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1198)
ซอง 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (1198)
แสตมป์ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบชุด (1198)
แสตมป์ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบชุด (1198)
แสตมป์ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบแผ่น (1198)
แสตมป์ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบแผ่น (1198)