Tag "สุพรรณบุรี"

กระท้อนประดิษฐ์ F1 จำนวน 6 ผล
กระท้อนประดิษฐ์ F1 จำนวน 6 ผล
กระเทียมประดิษฐ์ V1 จำนวน 5 พวง
กระเทียมประดิษฐ์ V1 จำนวน 5 พวง
กล้วยแก้วหลากรส ของฝากขึ้นชื่อของสุพรรณฯ
กล้วยแก้วหลากรส ของฝากขึ้นชื่อของสุพรรณฯ
กล้วยน้ำว้าหวีประดิษฐ์ F39 จำนวน 1 หวี
กล้วยน้ำว้าหวีประดิษฐ์ F39 จำนวน 1 หวี
กล้วยหอมเดี่ยวประดิษฐ์ F2 จำนวน 6 ผล
กล้วยหอมเดี่ยวประดิษฐ์ F2 จำนวน 6 ผล