Tag "สินค้าชุมชน"

กระจาดใส่ผลไม้
กระจาดใส่ผลไม้
กระเป๋าใส่เศษสตางค์ลายผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย แพค 5 ชิ้น
กระเป๋าใส่เศษสตางค์ลายผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย แพค 5 ชิ้น
กระเป๋าแฮนด์แมด
กระเป๋าแฮนด์แมด
กล้วยอบพลังแสงอาทิตย์ ตราไท ไท
กล้วยอบพลังแสงอาทิตย์ ตราไท ไท
กล่องไม้ใส่นามบัตรแพค
กล่องไม้ใส่นามบัตรแพค
กล่องไม้อเนกประสงค์
กล่องไม้อเนกประสงค์
กาละแมทูลใจ ขนาด 300 กรัม แพคละ 2 ห่อ น้ำหนักรวม 600 กรัม
กาละแมทูลใจ ขนาด 300 กรัม แพคละ 2 ห่อ น้ำหนักรวม 600 กรัม
ของที่ระลึกพวงกุญแจลายผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย รูปปลา จำนวน 100 ชิ้น
ของที่ระลึกพวงกุญแจลายผ้าขาวม้า บ้านศรีเวินชัย รูปปลา จำนวน 100 ชิ้น