Tag "สมุนไพรแบบชิ้น"

กลีบบัวหลวงแห้ง 1000 กรัม   แบบชิ้น
กลีบบัวหลวงแห้ง 1000 กรัม แบบชิ้น
ข้าวเย็นใต้ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ข้าวเย็นใต้ 1000 กรัม แบบชิ้น
ข้าวเย็นเหนือ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ข้าวเย็นเหนือ 1000 กรัม แบบชิ้น
ชาใบหม่อน 1000 กรัม   แบบชิ้น
ชาใบหม่อน 1000 กรัม แบบชิ้น