Tag "งานจักรสาน"

ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าสานจากหวาย
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียว)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียวแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีเขียวแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีแดง)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีธรรมชาติ)
ตะกร้าหวายลายขิด จังหวัดสกลนคร (สีธรรมชาติ)