Tag "ของฝากหนองคาย"

กล้วยกระทบเปลือกอบเกลือ 120 กรัม
กล้วยกระทบเปลือกอบเกลือ 120 กรัม
กล้วยฉาบริมโขง
กล้วยฉาบริมโขง
กล้วยน้ำว้าสุกทอด
กล้วยน้ำว้าสุกทอด
กล้วยหักมุกริมโขง 140 กรัม
กล้วยหักมุกริมโขง 140 กรัม
กล้วยอบเนย 140 กรัม
กล้วยอบเนย 140 กรัม