Tag "กล้วยตากเพชรบุรี"

กล้วยตากสุขภาพ แบบแท่ง 400 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ แบบแท่ง 400 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ แบบแผ่น 400 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ แบบแผ่น 400 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ แบบลูกแบน 650 กรัม
กล้วยตากสุขภาพ แบบลูกแบน 650 กรัม
เซ็ตรวมกล้วยตากสุขภาพ
เซ็ตรวมกล้วยตากสุขภาพ